project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Sociaal medisch advies

Medisch advies aan gemeenten bij aanvragen voor voorzieningen

Wij adviseren op verzoek van gemeenten over sociaal-medische vraagstellingen of problemen. Gemeenten vragen onder andere advies bij het medisch beoordelen van aanvragen voor:


 • maatschappelijke ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, rolstoelen, vervoer of woningaanpassingen (Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO)
 • arbeidsgeschiktheid of bijzondere bijstand (Wet werk en bijstand, WWB)
 • gehandicaptenparkeerkaarten en -plaatsen voor bestuurder of passagier
 • ontheffing van de inburgeringsplicht (Wet inburgering)


Dien uw aanvraag voor bovenstaande gevallen in bij uw gemeente. Wil een gemeentelijke dienst ons advies over uw situatie? Dan krijgt u een schriftelijke uitnodiging voor een spreekuur of huisbezoek.

Spreekuur of huisbezoek

Wat is nodig bij het spreekuur of huisbezoek?

 • Een wettelijk en geldig identiteitsbewijs.
  Let op: dit geldt óók voor kinderen jonger dan 14 jaar!
 • Een lijst van medicijnen die u gebruikt of de medicijnen zelf;
 • Eventueel beschikbare medische informatie, zoals brieven van artsen of een afsprakenkaart;
 • Aanvullende informatie die u nodig acht.


Bespreken en onderzoeken

Het spreekuur met of huisbezoek van de arts duurt ongeveer een half uur.
Deze arts is adviserend geneeskundige en:


 • vraagt u naar uw ziekte, handicap of beperking en welke medicijnen u daarvoor gebruikt;
 • bekijkt de door u meegenomen medische informatie;
 • bespreekt met u wat u (nog) wel kunt en wat u niet (meer) kunt.
  U kunt bijvoorbeeld moeite hebben met lopen, traplopen, bukken of tillen.
 • doet eventueel een eenvoudig lichamelijk onderzoek.


Het kan zijn, dat onze arts aanvullende informatie nodig heeft en opvraagt bij uw huisarts, specialist of behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend met uw schriftelijke toestemming.

Beoordeling

De arts beoordeelt of uw situatie voldoet aan de vastgestelde sociaal-medische criteria, op basis van:

 • het gesprek met u;
 • eventueel lichamelijk onderzoek;
 • eventuele medische informatie van uw arts of behandelaar.

Meer informatie, afspraak maken of verzetten

Wilt u meer weten over sociaal-medische adviezen, een afspraak maken of verzetten? Neem dan contact op met ons secretariaat:

Afdeling Sociaal Medische Advisering
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
Tel. (070) 353 71 02 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Laat ons dit dan uiterlijk 24 uur van
tevoren weten via bovenstaand telefoonnummer.

Komt u twee keer niet op uw afspraak zonder dit aan ons door te geven?
Dan sturen wij de aanvraag voor een medisch advies terug naar de gemeente.

Advies

Na afronding van het spreekuur of huisbezoek schrijft onze arts een medisch adviesrapport voor de gemeente. Vervolgens beslist de gemeente over uw aanvraag, op basis van de eigen informatie én het medische advies van de GGD-arts.

Als u meer wilt weten over het uiteindelijke besluit van de gemeente of hiertegen bezwaar wilt maken, neemt u contact op met de gemeentelijke dienst waar u een aanvraag hebt gedaan. GGD Haaglanden of de arts kunnen het besluit van de gemeente niet voor u veranderen.


Recht op inzage, correctie en blokkering                  

Het adviesrapport van onze arts is gebaseerd op de bevindingen uit het spreekuur en eventuele aanvullende (medische) informatie van andere artsen, behandelaars of derden. Dit rapport bevat ook het uiteindelijke advies aan de aanvragende instantie.


U hebt hierbij de volgende rechten:

 • Inzagerecht: het recht om het adviesrapport als eerste te lezen.
 • Correctierecht: het recht om uitsluitend feitelijke onjuistheden in het adviesrapport te laten corrigeren (zoals een onjuiste datum, spelling van namen, adresgegevens etc.).
  Let op: de sociaal-medische bevindingen en conclusies in het adviesrapport kunt u niet laten aanpassen!
 • Blokkeringsrecht: het recht om aan te geven dat het adviesrapport niet naar de aanvragende instantie mag worden verzonden. Dit houdt in dat de aanvrager van het adviesrapport alleen op de hoogte wordt gesteld van het feit dat u het advies blokkeert. Het (concept)adviesrapport wordt vervolgens in uw medisch dossier bij de GGD opgeslagen.
  Let op: door gebruik te maken van het blokkeringsrecht, kan de aanvragende instantie uw verzoek afwijzen!

Als u gebruik wilt maken van uw recht op eerste inzage, correctie of blokkering van het adviesrapport, meldt u dit aan de arts tijdens het spreekuur of huisbezoek.

Voor verdere informatie over uw rechten als cliënt kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens.

Privacy en gegevensbescherming

GGD Haaglanden heeft zich aangesloten bij de Verklaring inzake Gegevensbescherming van de gemeente Den Haag. Hierin staat onder andere dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie hierover op de website van gemeente Den Haag.


Klacht

Hebt u een klacht of opmerking over de manier waarop wij de advisering in uw situatie hebben afgehandeld? U kunt ons dit laten weten door een klachtenformulier in te vullen via: klachtenprocedure.

Onze klachtenfunctionaris neemt uw klacht vervolgens in behandeling en informeert u verder over de klachtenprocedure van GGD Haaglanden.


Meer informatie

Wilt u meer weten over sociaal medische adviezen of over bovengenoemde wettelijke regelingen? Neem dan contact op met onze afdeling Sociaal Medische Advisering.