Achtergrondafbeelding
GGD Haaglanden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘de Voorwaarden’) hebben betrekking op het gebruik van het platform www.ggdhaaglanden.nl en al haar onderdelen (hierna: ‘het Platform’). Door gebruik te maken van het Platform op welke wijze dan ook, aanvaard je gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. GGD Haaglanden behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien je het gebruik van het Platform voortzet na aanpassing van de Voorwaarden, accepteer je daardoor de aanpassingen.

Gebruik Platform

Het is niet toegestaan op en/of via het Platform content of informatie te plaatsen, openbaar te maken en/of over te brengen of functionaliteiten te bieden indien en voor zover die:

 • in strijd zijn met enige van toepassing zijnde wettelijke bepaling;
 • inbreuk maken op enig recht van derden, in het bijzonder de rechten van intellectuele eigendom van deze derden;
 • in strijd zijn met door GGD Haaglanden gegeven redelijke aanwijzingen;
 • een commercieel karakter hebben;
 • anderszins onrechtmatig zijn jegens GGD Haaglanden of een derde.

Je dient je ten aanzien van de door jou openbaar te maken content alsmede alle ander gebruik van het Platform te allen tijde op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker van het Platform verwacht mag worden. Je zal zich hiertoe onder meer aan alle wettelijke voorschriften houden, alsmede de ‘nettiquette’ in acht nemen en je zal zich onder meer, maar niet uitsluitend, onthouden van:

 • spamming;
 • het maken van inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en/of GGD Haaglanden;
 • het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie, seksuele intimidatie of op andere wijze lastig vallen van personen;
 • inbreuk maken op de privacy van derden of het afbreuk doen aan de naam of goede eer van anderen;
 • hacken;
 • het uitvoeren van dos-aanvallen en andere soorten attacks, alsmede het verspreiden van virussen, worms en andere programma’s waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van internet op zich kan worden verstoord.

GGD Haaglanden behoudt zich het recht voor jouw bijdragen in te korten of te wijzigen. Zij behoudt zicht tevens het recht voor om bijdragen te verwijderen van het Platform. Dit zal zich onder meer kunnen voordoen in de volgende gevallen:

 • de betreffende bijdrage maakt inbreuk op de rechten van GGD Haaglanden en/of derden;
 • de betreffende bijdrage kan op enige andere wijze schade veroorzaken voor uzelf, voor derden of voor GGD Haaglanden;
 • de betreffende bijdrage is in strijd met de regels voor het plaatsen van bijdragen zoals deze zijn omschreven in deze Voorwaarden.
 • Inloggegevens

  Voor het plaatsen van reacties op het Platform kan eenmalige registratie verplicht zijn. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring van GGD Haaglanden.

  Je staat er jegens GGD Haaglanden voor in dat de informatie – waaronder persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres – die je aan haar verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van jouw account voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot het Platform met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken.

 • Content uploaden/licentie

  Je behoudt de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot content die door u op het Platform wordt geplaatst.

  Je stemt er mee in dat door het beschikbaar stellen van content, bestanden, gegevens en/of materialen aan GGD Haaglanden, jou aan GGD Haaglanden een onbezwaarde, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met het Platform.

  Je stemt ermee in dat de content die je plaatst op het Platform gebruikt kan worden door andere gebruikers van het Platform. GGD Haaglanden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Voorwaarden door gebruikers van het Platform.

  Je staat er jegens GGD Haaglanden voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de door je geplaatste content en vrijwaart GGD Haaglanden voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de content inbreuk zou maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zou zijn jegens derden.

 • Beëindiging deelname

  GGD Haaglanden is te allen tijde zonder opgave van redenen gerechtigd om jouw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, content te verwijderen, te weigeren om je diensten te verlenen en/of de toegang daartoe onmogelijk te maken, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

  • je handelt in strijd met deze Voorwaarden;
  • GGD Haaglanden van mening is dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan je zelf, aan derden of aan GGD Haaglanden kunnen toebrengen.
 • Rechten van intellectuele eigendom

  Je erkent en stemt ermee in dat het Platform bestanden, content en programma’s bevat die eigendom zijn van GGD Haaglanden, haar licentiegevers en/of gebruikers van het Platform en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

  Het overnemen van fotografie en afbeeldingen is niet toegestaan. Wil je foto’s of afbeeldingen gebruiken voor publicatiedoeleinden? Neem voor de voorwaarden contact op met de beheerder via info@ggdhaaglanden.nl.

 • Aansprakelijkheid

  De informatie op dit Platform is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan die informatie worden ontleend. GGD Haaglanden is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op dit Platform, waaronder mede –maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van het Platform die zouden zijn ingegeven door de op het Platform geplaatste informatie.

 • Overige bepalingen

  Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.