Achtergrondafbeelding
GGD Haaglanden

Visie 2030

GGD Haaglanden werkt vanuit de wettelijke basis aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid, in opdracht van de negen gemeenten in de regio Haaglanden. Dat verandert niet. Maar ontwikkelingen in de samenleving leiden tot nieuwe uitdagingen en mogelijkheden voor de publieke gezondheid.

Met deze visie geven we als GGD invulling aan ons gezamenlijke perspectief op de toekomst. Dat perspectief laat zien hoe wij ons verder willen ontwikkelen als deskundige en proactieve organisatie in het domein van de publieke gezondheid. We laten zien welke accenten we de komende jaren willen leggen, inspelend op maatschappelijke ontwikkelingen. De komende jaren geven we als GGD invulling aan de visie 2030. Maar vooral is dit perspectief een uitnodiging om meer samen te werken in de regio.

5 Ambities

1. Voorvechter gelijke kansen op goede gezondheid

GGD Haaglanden ziet dat de gezondheidsverschillen in de regio toenemen: niet iedereen heeft gelijke kansen op een goede gezondheid.
Toelichting ambitie voorvechter gelijke kansen
Lees meer over Toelichting ambitie voorvechter gelijke kansen

2. Adviseur voor een gezonde leefomgeving

GGD Haaglanden signaleert dat de fysieke leefomgeving de komende jaren snel zal veranderen: woningbouw, klimaatadaptatie en de energietransitie leggen allemaal beslag op de ruimte.
Toelichting ambitie gezonde leefomgeving
Lees meer over Toelichting ambitie gezonde leefomgeving

3. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid

Bedreigingen in de publieke gezondheid zullen er altijd zijn. Niet elke crisis of uitdaging voor de publieke gezondheid is te voorkomen of laat zich voorspellen. De coronacrisis heeft dit laten zien.
Toelichting ambitie regionale partner
Lees meer over Toelichting ambitie regionale partner

4. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

GGD Haaglanden ziet groeiende gezondheidsverschillen. Voor kwetsbare inwoners in de regio is zorg of hulp bij de gezondheid soms niet betaalbaar of toegankelijk.
Toelichting ambitie veilig vangnet
Lees meer over Toelichting ambitie veilig vangnet

5. Deskundige, proactieve organisatie

Het werkveld van de GGD is de samenleving, en die is altijd in beweging. Het werkveld is complex: we werken integraal aan gezondheid en werken meer in netwerken.
Toelichting ambitie deskundige, proactieve organisatie
Lees meer over Toelichting ambitie deskundige, proactieve organisatie

Missie 2030: Gezondheid als publiek goed

GGD Haaglanden ziet gezondheid als een publiek goed. De GGD draagt bij aan de maatschappelijke voorwaarden voor een gezond leven. We hebben een gedeeld belang in elkaars gezondheid, daar waar een goede gezondheid de individuele invloed overstijgt. Daarom werkt de GGD in opdracht van de negen gemeenten in Haaglanden vanuit een regionaal perspectief aan een goede gezondheid voor alle inwoners in de regio, gedurende hun gehele levensloop.

Video visie 2030

Bekijk onze visie in deze video (2 minuten).

 

Uitgangspunten

Positieve gezondheid

GGD Haaglanden werkt vanuit positieve gezondheid: het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Voor zaken waarop het individu geen of weinig invloed heeft, heeft de overheid een (collectieve) verantwoordelijkheid, die deels door de GGD wordt opgepakt.

Preventie

GGD Haaglanden werkt met een integrale blik aan preventie: het bewaken, beschermen en bevorderen van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving, zodat mensen gezond zijn en blijven. Integraal werken aan collectieve preventie gebeurt vanuit meerdere (beleids)terreinen en in samenwerking met verschillende partners. Daarbij gaat het de GGD altijd om het scheppen van voorwaarden voor een gezond(er) leven.

Wettelijke basis

GGD Haaglanden werkt continu aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in de regio. Dat doet de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst van de negen gemeenten in de regio. GGD Haaglanden werkt onder andere vanuit de wettelijke vastgelegde taken volgens de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), waarbij het gaat om de gezondheidsbewakende, -beschermende en-bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit.

Collectieve verantwoordelijkheid voor een goede gezondheid

GGD Haaglanden doet meer waar meer nodig is. De GGD werkt vanuit de collectieve verantwoordelijkheid voor een goede gezondheid. Dat betekent actie ondernemen op kansen en bedreigingen die de mogelijkheden van de individuele inwoner overstijgen. Het vakgebied van een GGD is zeer divers: van een gezonde leefstijl tot een gezonde leefomgeving; van medische milieukunde tot infectieziektebestrijding; van epidemiologisch onderzoek tot beleidsadvies; van toezicht tot uitvoering. De GGD staat voor deskundigheid, onafhankelijkheid, toewijding en een proactieve houding.