background image

Privacyverklaring Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Laatste update: 4 juni 2024

De 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en), gemeente Utrecht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doen onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen. Dit onderzoek heet de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Alle inwoners van Nederland met de leeftijd 16 tot en met 25 jaar kunnen deelnemen aan het vragenlijstonderzoek. De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 wordt door alle GGD’en en gemeente Utrecht in Nederland op dezelfde manier in de periode van 8 april tot en met 7 juli 2024 uitgevoerd. Dit doen de GGD’en en de gemeente Utrecht op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS heeft het RIVM en GGD GHOR Nederland (de landelijke koepel van de 25 GGD’en) opdracht gegeven de GGD’en en gemeente Utrecht hierbij te ondersteunen.

In deze privacyverklaring staat hoe deze partijen in de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 omgaan met de persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijsten en de onderzoeksresultaten en hoe de 25 GGD’en, gemeente Utrecht en het RIVM ervoor zorgen dat deze goed worden beschermd.

 • De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 heeft de volgende doelen:
  • Inzicht hebben in de gezondheidssituatie van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar.
  • Inzicht hebben op de impact van de coronapandemie op de gezondheidssituatie van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar.
  • Het bijdragen aan lokaal en landelijk beleid om de gezondheid, leefstijl en welzijn van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar te bevorderen.
 • De uitvoering van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Benaderen van jongvolwassenen in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar voor deelname aan het onderzoek.
  • Verzamelen van gegevens uit de digitale vragenlijsten.
  • Analyseren van de antwoorden uit de vragenlijsten zodat landelijke, regionale en lokale inzichten op groepsniveau kunnen worden gegeven.
  • Rapporteren en publiceren van deze resultaten op landelijk, regionaal en lokaal niveau waarbij de resultaten ook worden uitgesplitst naar subgroepen, zoals leeftijdscategorie, gender en opleidingsniveau.
 • Verwerken de GGD’en, gemeente Utrecht en het RIVM persoonsgegevens van mij en zo ja, welke?

  Om het onderzoek uit te voeren en de doelen te bereiken, gebruiken de 25 GGD’en, gemeente Utrecht en het RIVM digitale vragenlijsten waarmee gegevens over jou worden verzameld. Alle GGD’en en gemeente Utrecht hebben de opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Ipsos I&O om deelnemers te werven via sociale media. Deelnemers worden gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. Als je besluit om mee te doen en de vragenlijst in te vullen, worden jouw persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Elke GGD en gemeente Utrecht ontvangt aan het einde van het onderzoek een bestand met de deelnemers uit de eigen GGD-regio of gemeente. Het RIVM ontvangt van Ipsos I&O een landelijk bestand met alle verzamelde gegevens. De vragenlijst is zo opgesteld dat er geen direct herleidbare persoonsgegevens (zoals jouw naam of adres) worden gevraagd. Wel willen we weten waar je woont, omdat rapportages worden gemaakt voor gemeentes, daarom vragen we naar postcode. Door de combinatie van antwoorden kan het mogelijk zijn om te herleiden van wie de antwoorden zijn. De 25 regionale GGD’en, gemeente Utrecht, Ipsos I&O en het RIVM zorgen ervoor dat herleidbaarheid zoveel mogelijk wordt voorkomen. Hierdoor kunnen de gegevens niet meer tot jou worden herleid. De onderzoekers mogen niet proberen om de antwoorden naar jou te herleiden.

 • In de vragenlijsten staan de volgende onderwerpen:

  • Achtergrondgegevens: leeftijd, gender, postcode, gezin-huishoudsamenstelling, opleiding, werksituatie, rondkomen (financiële situatie).
  • Bijzondere persoonsgegevens: migratieachtergrond, ervaren gezondheid, slaap, tevredenheid met jezelf/je lichaam/je leven, psychische klachten, stress, prestatiedruk, veerkracht, vertrouwen in de toekomst, eenzaamheid, lengte en gewicht, bewegen, roken, alcohol, drugs, diversiteit in gender, sekse en seksuele oriëntatie, seksualiteit, mishandeling, mantelzorg, sociale steun, weerbaarheid, suïcidegedachten, gamen, sociale mediagebruik, online gokken, impact corona, long covid.

  Bekijk ook een inkijkexemplaar van de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024.

 • E-mailadres voor eventuele deelname groepsgesprek of interview, GGD-gezondheidspanel en het winnen van een cadeaubon:
  • Groepsgesprek of interview
   In opdracht van de 25 GGD’en, gemeente Utrecht en het RIVM voert een onderzoeksbureau in het najaar van 2024 groepsgesprekken en interviews uit om te praten met jongvolwassenen over gezondheid. Als je het leuk vindt om hier aan deel te nemen, kan je jouw e-mailadres aan het einde van de vragenlijst invullen. Vanwege de privacywetgeving (AVG) wordt jouw e-mailadres in een apart databestand opgeslagen, los van jouw antwoorden op de vragen in de vragenlijst. Voor de groepsgesprekken en interviews is het belangrijk dat het onderzoeksbureau jongvolwassenen gericht kan uitnodigen om zo een goed beeld te krijgen van alle jongvolwassenen in Nederland. Hiervoor worden jouw antwoorden op de volgende vragen uit de vragenlijst wel mee gekopieerd naar dit aparte databestand waar ook jouw e-mailadres wordt opgeslagen; gender, leeftijd, migratieachtergrond, postcode (4 cijfers), opleidingsniveau en werksituatie. Alleen deze gegevens worden gedeeld met het onderzoeksbureau, met uitzondering van jouw postcode (4 cijfers), die wordt niet gedeeld. Op basis van jouw postcode wordt de GGD-regio waar je woont en een stedelijkheidsgraad (stad of platteland) gedeeld met het onderzoeksbureau. Ook houden een aantal GGD’en aanvullende gesprekken en interviews. Hiervoor ontvangen deze GGD’en ook een selectie van het aparte databestand met de emailadressen samen met de extra achtergrondgegevens van respondenten uit hun eigen regio.
  • GGD-gezondheidspanel
   Aan het eind van de vragenlijst kan jij je ook opgeven voor het GGD-gezondheidspanel.
   Als lid van het Gezondheidspanel ontvang je een paar keer per jaar een korte vragenlijst over een onderwerp op het gebied van gezondheid van de GGD in jouw regio. Als je dit leuk lijkt, kan je jouw e-mailadres invullen. Ook dit e-mailadres wordt in een apart databestand opgeslagen, apart van jouw antwoorden op de vragen in de vragenlijst.Let op: niet alle GGD’en hebben een eigen gezondheidspanel. Als jouw GGD geen panel heeft, dan krijg je deze vraag niet.
  • Verloting cadeaubonnen
   Aan het einde van de vragenlijst kun je aangeven of je kans wilt maken om een cadeaubon van €25,- of €400,- te winnen. Als je een cadeaubon hebt gewonnen, zie je dit direct en word je gevraagd jouw e-mailadres (en in het geval van de €400 cadeaubon ook een telefoonnummer) in te vullen zodat Ipsos I&O de cadeaubon digitaal kan toesturen. Ook als je geen cadeaubon hebt gewonnen, zie je dit direct. Jouw e-mailadres (en in het geval van de €400 cadeaubon ook een telefoonnummer) worden in een apart databestand opgeslagen, apart van jouw antwoorden op de vragen in de vragenlijst.Meer lezen over de actievoorwaarden en algemene spelvoorwaarden voor de Winactie van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024.

 • Hoe gebruiken de GGD’en, gemeente Utrecht en het RIVM de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

  De 25 GGD’en en gemeente Utrecht maken op grond van haar publieke taak rapportages voor gemeenten en organisaties die werken met jongvolwassenen op basis van de verzamelde gegevens. Dit zijn regiorapportages, rapportages over sub-regio’s en rapportages voor gemeenten. Er zijn maatregelen getroffen om te zorgen dat gegevens in deze rapportages niet te herleiden zijn naar personen, door alleen te rapporteren over groepen.

  Het RIVM kan voor onderzoek en publicatie ook gebruik maken van de in de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 verzamelde gegevens. Ook voor deze onderzoeken geldt dat in de uiteindelijke rapportages alleen over groepen wordt gerapporteerd, waardoor personen onherkenbaar zijn.

 • Grondslag uitvoering Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

  De 25 GGD’en, gemeente Utrecht en het RIVM voeren dit onderzoek uit voor een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid (artikel 2 lid 2a en b en artikel 5a Wet publieke gezondheid “Wpg”) en op basis van de Wet op het RIVM (artikel 3 lid 1 sub b van de Wet op het RIVM).
  Bij het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 gebruiken de 25 GGD’en, gemeente Utrecht en het RIVM alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken die de GGD’en namens de gemeenten uitvoert, noodzakelijk zijn.
  Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens hebben de 25 GGD’en, gemeente Utrecht en het RIVM een grondslag in artikel 9, lid 2, sub i AVG, daarin staat dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang. Deze taak is uitgewerkt in de Wpg en de Wet op het RIVM, zoals hierboven staat.

  Deelname aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is vrijwillig. Je kan op ieder moment stoppen met het invullen van de vragenlijst. Ook kun je vragen overslaan, als je deze niet wil invullen. Alleen de vragen naar leeftijd en gender zijn verplicht. Vanaf dat je start met invullen van de vragenlijst worden jouw gegevens opgeslagen. Als je halverwege wil stoppen en niet wil dat de tot dan toe ingevulde antwoorden bewaard worden, dan moet je terug in de vragenlijst en de antwoorden wissen. Voordat je start met het invullen van de vragenlijst, lees je hoe jij dit kan doen.

  Om duidelijk te maken dat in de vragenlijst wordt gevraagd naar jouw gezondheid, wordt voor de start van de vragenlijst uitgelegd dat in de vragenlijst deze vragen worden gesteld. Ik begrijp dat ik met het beantwoorden van deze vragenlijst gegevens over mijn gezondheid invul, die op groepsniveau worden geanalyseerd door het RIVM en mijn GGD.

 • Wie ontvangen de met de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 verzamelde gegevens?
  • Binnen de 25 GGD’en en gemeente Utrecht hebben alleen de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot die onderzoeksgegevens. De antwoorden worden zeer vertrouwelijk behandeld en verwerkt.
  • De 25 GGD’en en gemeente Utrecht maken gebruik van onderzoeksbureau Ipsos I&O om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Dit onderzoeksbureau is gebonden aan strenge voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht. Met Ipsos I&O is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin deze voorwaarden staan.
  • De 25 regionale GGD’en en gemeente Utrecht kunnen beslissen gegevens te delen met een andere organisatie voor onderzoek. Dan zorgt de GGD of de gemeente Utrecht ervoor dat een persoon niet kan worden herkend in die gedeelde gegevens.
  • Het RIVM ontvangt de resultaten van de ingevulde vragenlijsten, zodat zij de GGD’en en gemeente Utrecht kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in een convenant; hierin staan de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.
  • GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD’en, ontvangt alleen een bestand waarin gegevens zitten die het onmogelijk maken om personen te herkennen. GGD GHOR Nederland kan daarmee als landelijke koepel de GGD’en ondersteunen bij de uitvoer van analyses op landelijk niveau.
  • Ook andere organisaties kunnen een aanvraag indienen voor extra data-analyses. Ook in dit bestand zitten geen gegevens waardoor personen herkenbaar zouden kunnen zijn. Een databestand wordt alleen aan een organisatie geleverd na beoordeling of deze de gegevens mag ontvangen.
 • Hoe beschermen we jouw gegevens?

  Alle 25 GGD’en, gemeente Utrecht, het RIVM en GGD GHOR Nederland vinden goede privacybescherming belangrijk. In het uitzonderlijke geval dat de antwoorden van de vragenlijst naar een persoon kunnen leiden, worden maatregelen genomen om de herleidbaarheid te voorkomen. Ook treffen alle betrokken organisaties technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd. Zoals genoemd hebben alleen medewerkers die betrokken zijn bij de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien hebben de onderzoekers een geheimhoudingsplicht getekend en mogen zij niets doen waardoor de gegeven antwoorden kunnen leiden naar een persoon.

 • Hoe lang worden de gegevens bewaard die verzameld zijn met de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 heeft het doel de gezondheidssituatie van jongvolwassenen te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat de 25 GGD’en en gemeente Utrecht ook in de toekomst moeten beschikken over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de taken juist kan blijven uitvoeren. De 25 GGD’en en de gemeente Utrecht bepalen zelf wat deze bewaartermijn is en deze staat in de privacyverklaring van de GGD in jouw regio. De bewaartermijn is vaak tussen de 10 en 15 jaar, zodat de resultaten van meerdere monitoren kunnen worden vergeleken en trends kunnen worden bestudeerd.

  Het RIVM bewaart de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de 25 GGD’en en gemeente Utrecht kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende organisaties hebben gemaakt. Het RIVM bewaart de ruwe data gedurende 10 jaar, waarmee wordt voldaan aan de Archiefwet 1995 en Wet open overheid (Woo). Na 10 jaar vernietigt het RIVM deze data.

 • Welke rechten heb ik?

  Als betrokkene bij de verwerking van jouw antwoorden heb je een aantal rechten. Omdat de vragenlijst zo is opgesteld dat de gegeven antwoorden niet meer te herleiden zijn naar de persoon die ze heeft ingevuld, tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen en met onevenredige inspanning, is de uitoefening van deze rechten beperkt.

  Recht op weigering
  Deelname aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is vrijwillig. Op elk moment kan van deelname worden afgezien, zonder opgave van reden. Je kunt voor het invullen van de vragenlijst meer informatie lezen op de startpagina van het onderzoek. Daarna kun je besluiten wel of niet mee te doen. Je kunt ook vragen overslaan of stoppen met het invullen van de vragenlijst.

  Recht op informatie
  Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. Op de startpagina van het onderzoek wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

  Recht op verwijdering, inzage, rectificatie, beperking en bezwaar
  Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend, omdat één URL wordt gebruikt voor alle deelnemers die meedoen. Individuele jongvolwassenen zijn na het verzenden van de vragenlijst niet meer te herkennen. Daardoor kan de vragenlijst niet meer worden verwijderd.

 

Bij wie kan ik terecht met vragen?

 • Bij Veelgestelde vragen vind je antwoord op meest gestelde vragen.
 • Als je vragen hebt over jouw rechten en hoe je die kunt uitoefenen in dit onderzoek of een klacht wil indienen, dan kun je contact opnemen met Ipsos I&O.
 • Ook als je vragen hebt over hoe jouw GGD omgaat met de ingevulde vragenlijsten en hoe lang jouw GGD die bewaart, kun je contact opnemen met I&O Research via:
  ✓ Whatsapp: 06-86826208
  ✓ E-mail: helpdesk@ioresearch.nl
  ✓ Telefoon: 0800-0191 (maandag t/m zaterdag tussen 09:00 en 17.00 uur).

Bij Ipsos I&O krijg je de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming van jouw GGD. Je kan die contactgegevens ook vinden op de webpagina: https://www.ggd.nl/.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 2 april 2024.

Meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Algemene informatie

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024
Lees meer over Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024
Lees meer over Veel gestelde vragen Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Voorwaarden winactie

Voorwaarden winactie Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024
Lees meer over Voorwaarden winactie Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024