Achtergrondafbeelding
GGD Haaglanden

Klacht indienen

Ben je niet tevreden over onze zorgverlening? Laat het ons weten. Onze klachtenfunctionaris neemt je klacht over GGD Haaglanden in behandeling.

Ook met klachten over het Centrum Seksuele Gezondheid, de Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden (inclusief Meldkamer Ambulancezorg) kun je bij de klachtenfunctionaris van GGD Haaglanden terecht.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen kan een klacht indienen. Dit kan je zelf zijn of iemand die gemachtigd is en namens jou optreedt. De klacht kan bijvoorbeeld gaan over:

  • het beroepsmatig handelen van een medewerker
  • de informatie die je hebt gekregen
  • de manier waarop je te woord bent gestaan
  • het functioneren van de organisatie

Wij registreren anonieme klachten wel, maar nemen deze niet via de klachtenprocedure in behandeling.

Een klacht indienen

Dien je klacht in door het klachtenformulier in te vullen.

Klachtenfunctionaris is onpartijdig

Je klacht komt terecht bij de klachtenfunctionaris. Deze heeft een onafhankelijke positie en is onpartijdig in de klachtenafhandeling. Bovendien heeft de klachtenfunctionaris geheimhoudingsplicht.

Afhandeling klacht

Binnen 3 werkdagen ontvang je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van je klacht (indien je geen e-mail ontvangt controleer dan de map ongewenste e-mails/spambox). Binnen een week na de ontvangstbevestiging neemt de klachtenfunctionaris contact met je op. Samen bepaal je wat de beste behandeling is. Er zijn meerdere mogelijkheden:

  • De betreffende afdeling/medewerker waarover je een klacht hebt ingediend neemt rechtstreeks contact met u op. Samen zoek je naar een oplossing.
  • Er vindt een bemiddelingsgesprek plaats om tot een oplossing te komen. Daarbij zijn jij, de klachtenfunctionaris en de afdeling/medewerker waarover je de klacht indiende aanwezig.
  • Er vindt mediation plaats. Je gaat onder begeleiding van een geregistreerde mediator in gesprek met de afdeling/medewerker waar je de klacht over hebt.
  • Onze onafhankelijke klachtencommissie neemt jouw klacht formeel in behandeling. De klachtencommissie onderzoekt je klacht aan de hand van de beschikbare schriftelijke stukken. Vervolgens doet zij schriftelijk uitspraak over de zaak. Deze procedure kan 16 weken in beslag nemen.

Klachtenregeling

Binnen GGD Haaglanden is een Klachtenregeling van kracht. Hierin is opgenomen op welke wijze klachten van cliƫnten over de GGD worden afgehandeld.

Met deze klachtenregeling voldoet de GGD Haaglanden aan de eisen die worden gesteld door de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

De GGD Haaglanden is per 1 januari 2017 aangesloten bij de Geschillencommissie Publieke Gezondheid.