Achtergrondafbeelding
GGD Haaglanden

Privacyverklaring

Inleiding

GGD Haaglanden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid. Dat doen wij op veel verschillende manieren. Voor veel van deze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens. Niet alleen van patiënten, maar bijvoorbeeld ook van vertegenwoordigers, bezorgde bewoners of contactpersonen.

Als we gegevens over u verwerken, doen we dat zo zorgvuldig mogelijk. We verzamelen niet meer gegevens dan we nodig hebben en bewaren ze niet langer dan nodig. We zijn ook transparant over hoe we met uw gegevens omgaan. Daarom geven we in deze verklaring meer informatie.

Identiteit en contactgegevens GGD Haaglanden

GGD Haaglanden is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die in deze privacyverklaring worden beschreven. Dat betekent dat u bij GGD Haaglanden terecht kunt als u vragen of klachten heeft over hoe wij uw gegevens verwerken.

Dit zijn onze contactgegevens:

GGD Haaglanden
(088) 355 01 00
info@ggdhaaglanden.nl

Op onze contactpagina kunt u onze bezoekadressen en verdere contactinformatie vinden.

Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Veel van onze taken gaan over mensen helpen. Om die taken uit te voeren, moeten we informatie over de mensen hebben. Dat soort informatie noemen we persoonsgegevens. Dat zijn niet alleen naam, woonadres en telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook ziektebeeld, patiëntnummer of gezinssituatie. Dat soort gegevens vragen we op, we slaan ze op en werken ermee. Alles wat wij met die gegevens doen, noemen we verwerken. De personen over wie gegevens gaan, noemen we betrokkenen. Als we gegevens over u verwerken, bent u dus de betrokkene.

Categorieën persoonsgegevens

Van iedereen met wie wij contact hebben, verwerken we de contactgegevens. Bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer of e-mailadres. Als we ook diensten leveren, verwerken wij meer gegevens zoals uw geboortedatum, gegevens over uw gezondheid of uw sociale status, financiële gegevens, uw BSN, en soms gegevens over anderen (zoals uw huisarts of vertegenwoordiger).

Gegevens over uw gezondheid en gegevens zoals uw BSN vragen om extra goede bescherming. Wij zorgen in samenwerking met de Gemeente Den Haag voor een hoog beveiligingsniveau dat past bij de gevoeligheid van de gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

De GGD voert alleen verwerkingen uit die noodzakelijk zijn om de taken die zij heeft uit te kunnen voeren.

We verzamelen alleen persoonsgegevens voor gerechtvaardigde en welomschreven doeleinden. We hebben verschillende doelen.

 • Ondersteunen en in stand houden van preventie, zorg en nazorg aan betrokkenen;
 • Financieel afhandelen van geboden zorg, bijvoorbeeld met de betrokkene of diens zorgverzekeraar of opdrachtgever;
 • Ondersteunen bij intercollegiale toetsing en evaluatie;
 • Ontwikkelen van beleid, (bijdragen aan) wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en advisering;
 • Adviseren van gemeentebesturen in het kader van het door hen te voeren gezondheidsbeleid;
 • Verbeteren van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de diensten van de GGD Haaglanden.

Categorieën ontvangers

Soms delen we persoonsgegevens met andere partijen, zoals huisartsen of de gemeente. Dit doen we alleen met uw toestemming, of als dat moet vanwege een wettelijke plicht of voor het uitvoeren van onze taak. Ook schakelen wij dienstverleners in om persoonsgegevens te verwerken, zoals de leverancier van een elektronisch patiëntendossier, of een partij om enquêtes af te nemen. Met zulke partijen maken we altijd afspraken. Bijvoorbeeld dat zij niet zelf met gegevens aan de slag gaan maar alleen doen wat wij ze opdragen. Ook spreken we af dat ze de gegevens weer verwijderen als we de samenwerking beëindigen en dat ze de gegevens net zo goed beveiligen als dat wij dat doen.

Bewaartermijnen

De GGD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van wettelijke verplichtingen. De meeste regels en termijnen voor het bewaren zijn vastgelegd in de wet.

Uw rechten als betrokkene

Als we uw gegevens verwerken, heeft u verschillende rechten:

 • Recht op informatie over hoe we uw gegevens verwerken. In deze privacyverklaring geven we die informatie. Als u toch nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen.
 • Recht op inzage: U mag weten welke (typen) gegevens we van u verwerken, en ook waar we die voor nodig hebben.
 • Recht op rectificatie: als wij onjuiste of onvolledige gegevens van u verwerken, heeft u het recht die gegevens te (laten) verbeteren of aan te vullen.
 • Recht op gegevenswissing: u kunt ons vragen om de gegevens te verwijderen die wij van u gebruiken. Bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn. Of omdat u niet meer wil dat wij uw gegevens gebruiken. Wij kunnen het verzoek weigeren als we uw gegevens nog nodig hebben.
 • Recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen heeft u het recht dat wij het verwerken van uw gegevens (tijdelijk) staken of beperken.
 • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft in sommige gevallen het recht uw persoonsgegevens op te vragen, en die op zo’n manier te krijgen dat u ze kunt overdragen aan een andere partij. Bijvoorbeeld als u naar een andere GGD gaat.

Geluidopnamen maken tijdens een spreekuur

Het maken van geluidopnamen tijdens het spreekuur is toegestaan. hiervoor gelden wel enkele spelregels. Meer informatie vindt u hier.

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming

GGD Haaglanden is onderdeel van de Gemeente Den Haag. De Gemeente Den Haag heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Dat is een onafhankelijke toezichthouder, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en ook toezicht houdt op gegevensverwerkingen bij GGD Haaglanden. Als u vragen of klachten hebt over het verwerken van persoonsgegevens bij GGD Haaglanden, en u wilt die liever niet bij ons neerleggen, kunt u altijd contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Klachten? Neem contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring inzake gegevensbescherming kan, zonder waarschuwing, door GGD Haaglanden gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.ggdhaaglanden.nl gepubliceerd zijn.

Monkeypox

Zie de privacyverklaring voor monkeypox op GGD GHOR.