Evenementenadvisering

Mud en obstacle runs

Preventieve maatregelen algemeen

 • Controleer de route goed op gevaren, zoals berenklauw, eikenprocessierups en teken. Neem hiervoor contact op met de boswachter of gebiedsbeheerder.
 • Gebruik bij voorkeur geen terrein waarop vee heeft rondgelopen. Is dit niet mogelijk, verplaats het vee dan minimaal 2 weken voor aanvang van het evenement naar een andere locatie. Verwijder nauwkeurig alle uitwerpselen en vuil.

Kunstmatig gebouwde obstakels

 • Zorg dat de meest risicovolle obstakels op plaatsen staan die voor de ambulance en andere hulpverleners goed bereikbaar zijn
 • Plaats obstakels waar deelnemers vanaf kunnen vallen niet op een harde ondergrond zoals beton of stenen of in ondiep water.
 • Controleer of de obstakels en klimmaterialen voorzien zijn van een keurmerk, uitgevoerd door OCRA (Obstacle Course Racing Association).
 • Zorg ervoor, dat er bij elk obstakel iemand van de organisatie aanwezig is, die in directe verbinding staat met de medisch coördinator van het evenement.

Natuurlijke obstakels

 • Gebruik voor modderbakken alleen water van drinkwaterkwaliteit en schoon zand.
 • Maak bij voorkeur geen gebruik van sloten of andere plekken die niet tot aangewezen zwemwater behoren.Wanneer hier toch gebruik van wordt gemaakt, neem dan zo snel mogelijk contact op met Hoogheemraadschap Delfland en laat watermonsters uitvoeren. Hiervoor kunt u een mail sturen naar zwemwater@hhdelfland.nl.
 • Vraag de GGD om advies omtrent de uitslagen van de watermonsters.
 • Neem de adviezen in de GGD-factsheet Activiteiten met of in natuurwater of tijdelijke zwemwatervoorzieningen op evenementen in acht.

EHBO

Zorg voor goede medische hulpverlening.

 • Er moet altijd een EHBO-post aanwezig zijn, uitgerust met voldoende materiaal.
 • Er moeten voldoende EHBO’ers en minimaal één ALS-team (Advanced Life Support-team) aanwezig zijn. De GHOR kan u hier op maat op adviseren.
 • De EHBO’ers en het ALS-team moeten over het gehele parcours binnen 5 minuten inzetbaar zijn.

Informatie voor deelnemers

Informeer deelnemers over de gezondheidsrisico’s en over de te nemen voorzorgsmaatregelen.

Voor informatie voor deelnemers, zie de campagne van GGD Hart voor Brabant: Run dirty, stay healthy. Hierin staan de aandachtspunten voor de deelnemers, zoals het zo min mogelijk inslikken van (natuur)water of het laten inenten tegen tetanus.

De deelnemers moeten identificeerbaar zijn en hun contactgegevens moeten beschikbaar zijn. Denk ook aan het noteren van een noodnummer. Identificatie is mogelijk door gebruik van bijvoorbeeld een polsbandje of chip.

Drinkwatervoorziening

Voedselvoorziening

 • Wordt er voedsel verstrekt gedurende de run, dan moet dit in gesloten portieverpakking worden uitgereikt. Plaats dus geen grote bakken met bijvoorbeeld gesneden fruit.
 • Op punten waar voedsel wordt verstrekt moet een volwaardige handwasgelegenheid met vloeibare handzeep, papieren handdoekjes en een afvalbak aanwezig zijn. Deze handenwasgelegenheid kan door de verstrekker van het voedsel worden gebruikt en door de bezoekers om de handen te wassen voor het eten.

Sanitaire voorzieningen

 • Zorg voor voldoende voorzieningen om met water van drinkwaterkwaliteit af te kunnen spoelen na de run.
 • Er moeten voldoende toiletvoorzieningen zijn, inclusief een volwaardige handwasvoorziening met stromend water, vloeibare handzeep, papieren handdoekjes en een afvalbak.

Registratie van letsel

 • Registreer bij welk obstakel welk type letsel is opgelopen.
 • Stel van tevoren vast bij hoeveel personen met letsel een obstakel wordt gesloten.

Weersomstandigheden

 • Zorg voor een lijst, waarop staat welke obstakels onder welke weersomstandigheden gesloten worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan hoge windsnelheden en dreigend onweer.
 • Werk ook scenario’s uit over hoe te handelen bij extreme weersomstandigheden. Het gaat dan vooral om warmte, extreme kou en onweer.

Koude weersomstandigheden

Zorg dat er bij koude weersomstandigheden een locatie is waar deelnemers kunnen opwarmen, bijvoorbeeld in een afgesloten ruimte met verwarming. Neem de adviezen in de factsheet Winters weer op evenementen in acht.

Warme weersomstandigheden

Neem bij warme weersomstandigheden de factsheet Zomerse omstandigheden op evenementen in acht en tref de hierin genoemde maatregelen. Denk aan het verstrekken van gratis drinkwater, het realiseren van schaduwplekken en aan koelingsmogelijkheden bij de EHBO-post.

Monitoren van de waterkwaliteit

 • 1Houd bij de voorbereiding een logboek bij.
 • 2Noteer daarin eventuele afwijkingen in de waterkwaliteit (zoals vuil, olie, schuim, verminderd doorzicht en dergelijke) én de veiligheid van de omgeving (obstakels, kuilen, afval, glas, etcetera).
 • 3Leg afwijkingen ter beoordeling voor aan een deskundige op dit gebied.