background image
Evenementenadvisering

Tijdelijke (drink)watervoorzieningen en waterinstallaties

Schoon drinkwater is nodig tijdens een evenement. Daar waar de bezoekers van een evenement in contact (kunnen) komen met het water van de tijdelijke (drink)water-voorziening of -installatie, heeft de organisator van het evenement vanwege de volksgezondheid de plicht om te zorgen voor kwalitatief goed water. Ook moet verontreiniging van het openbare waterleidingnetwerk voorkomen worden.

De organisator is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van de tijdelijke (drink)waterinstallatie.

Risico’s

Er is een aantal factoren dat kan leiden tot verontreinigd (verneveld) water en waarmee, na het drinken of het inademen daarvan, het risico op infectieziekten wordt vergroot. Bijvoorbeeld:

 • een slecht functionerende en slecht onderhouden tijdelijke waterinstallatie;
 • een slechte reiniging van de tijdelijke waterinstallatie;
 • warm weer en stilstaand water bij een langdurig evenement.

Voor ingebruikname van de tijdelijke drinkwaterinstallatie

 • Materialen (koppelingen, leidingen) moeten gereinigd zijn.
 • Raadpleeg een erkend (plaatselijk) waterleidingbedrijf of bemonstering nodig is.
 • Zorg dat de waterinstallatie voldoet aan de normen voor drinkwaterinstallaties van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN 1006). In de Waterwerkbladen is deze norm uitgewerkt.
 • Zorg dat de aanleg en het gebruik van de tijdelijke leidingwaterinstallatie voldoet aan Waterwerkblad 1.4H.
 • Een tijdelijke aansluiting op de bestaande waterleiding voor de watermeter (zoals een openbare brandkraan) moet worden uitgevoerd door een waterleidingbedrijf.
 • Bij alle tappunten moet een beperkte risicoanalyse met betrekking tot legionella worden uitgevoerd. Is er sprake van aerosolvorming (verneveling) zoals bij douches of het besproeien van bezoekers bij hitte? Dan moet legionellapreventie plaatsvinden.

Zorg dat duidelijk is wie eindverantwoordelijk is voor de legionellapreventie en wie de legionellapreventie uitvoert. Leg dit schriftelijk vast.

Tijdelijke waterinstallaties

In waterinstallaties zoals mobiele douchecabines, fonteinen, bubbelbaden en watermistsystemen (o.a. bestemd voor verkoeling van de omgeving) kunnen legionellabacteriën groeien en door het sproeien of vernevelen van het water in de lucht komen. Mensen kunnen de legionellabacteriën inademen en een aandoening van de luchtwegen krijgen.

Om te voorkomen dat bezoekers en medewerkers van het evenement ziek worden, is het uitvoeren van legionellapreventie vanuit gezondheidsperspectief verplicht bij de volgende risicovolle waterinstallaties:

 • tijdelijke waterinstallaties met vernevelende tappunten of apparatuur (o.a. mobiele douche-units, sproeisystemen voor afkoelen publiek);
 • fonteinen, spray park-installaties en vergelijkbare watersproeiers, in of onder een (deels) overdekte of overkapte omgeving (bijv. tent of overkapping). Het gaat hierbij alleen om fonteinen of sierwaterinstallaties waarbij een motor met kracht fijne waternevel produceert en welke niet zijn geplaatst in oppervlaktewater;
 • mobiele of tijdelijke whirlpools of andere vernevelende baden, die op een locatie staan waar normaal gesproken geen (semi)openbare baden aanwezig zijn (zoals zwembaden of hotel);
 • mistsystemen, zoals terraskoeling, lucht- en productbevochtiging. Dit zijn systemen waar water zeer fijn wordt verneveld en verspreid naar de omgeving;
 • mobiele koelers (bijv. mistventilatoren). Deze systemen zijn vergelijkbaar met mistsystemen. Bij mobiele koelers wordt water verneveld in combinatie met een ventilator;
 • mobiele of tijdelijke natte koeltorens die niet van de inrichting zijn, zoals op een bouwterrein. Dit zijn installaties die gebruikt worden om een bedrijfsproces te koelen.

Tijdelijke drinkwatervoorziening

Een drinkwatervoorziening moet aanwezig zijn bij voedselbereiding en -verstrekking, op een sportevenement en bij een EHBO-post. Ook is water nodig als handwasvoorziening bij toiletten en bij een tijdelijke kampeergelegenheid bij een voorziening met douches.

Op een relatief klein evenement wordt in het algemeen geen tijdelijke waterinstallatie aangelegd, maar wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van kleine waterreservoirs zoals jerrycans.

Let in ieder geval op de volgende punten:

 • Gebruik water van drinkwaterkwaliteit (kraanwater).
 • Zorg dat het water in schone, voor consumptie geschikte materialen wordt vervoerd en bewaard.
 • Vul jerrycans en dergelijke op de dag van het evenement, maak deze dagelijks schoon en ververs het water dagelijks.

Tijdelijke drinkwaterinstallaties

Het water van tijdelijke drinkwaterinstallaties op publieksevenementen wordt onder andere gebruikt als spoelwater voor de bar, als water voor de toiletten, als drinkwater en om handen te kunnen wassen.

Er zijn verschillende vormen van tijdelijke drinkwaterinstallaties:

 • een tijdelijke aansluiting op de (hoofd)kraan van een bestaand pand of een openbare water-meterput (een zogenaamde evenementenwateraansluiting);
 • een tijdelijke aansluiting op de (hoofd)kraan van een instelling;
 • een tijdelijke aansluiting op een (ondergrondse) brandkraan;
 • een tijdelijke aansluiting op een watertank, waterreservoir, e.d. Op afgelegen locaties, buiten bereik van het waterleidingnet, is dit de enige mogelijkheid. Tankwagens of watertanks zijn te huur bij gespecialiseerde bedrijven. U hebt dan gecontroleerd, veilig en schoon drinkwater;
 • watertanks in eigen beheer: het goed schoonmaken, desinfecteren en naspoelen en (bij)vullen van zo’n tank vergt behoorlijk wat kennis. Het verdient aanbeveling om dit door een professioneel bedrijf te laten doen. Dek de tank af met ondoorzichtig materiaal en zet deze uit de zon, zo koel mogelijk.

Andere watervoorzieningen en -installaties

Watervoorzieningen die niet zijn aangesloten op (tijdelijke) leidingwaterinstallaties.

Badwaterbassins

Vanaf 1 januari 2024 zijn regels voor badwaterbassins opgenomen in H15 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hier zijn de eisen in opgenomen voor badwaterbassins die langer dan 24 uur zijn geplaatst.

Bepaal of de eisen uit het Bal voor te plaatsen badwaterbassins van toepassing zijn en voer de geldende eisen uit. Zie het Informatiepunt Leefomgeving voor de regels, normen en uitleg. Kijk welke van de soorten bassins voor het evenement van toepassing is.

Voor badwaterbassins gelden ook de normen uit de Hygiënerichtlijn voor sauna’s en badinrichtingen.