project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Gezondheidsmonitoren en rapportages

Inzicht in de gezondheid en leefstijl van de inwoners van de regio Haaglanden

Gezondheidsmonitoren

Voor het formuleren van hun gezondheidsbeleid hebben gemeenten inzicht nodig in de gezondheidssituatie van hun inwoners. Dit inzicht geeft GGD Haaglanden via de Gezondheidsmonitor. Hier vindt u informatie over ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid in de 9 gemeenten van Haaglanden. Sinds 2018 verschijnt de Gezondheidsmonitor alleen nog digitaal.

Onze afdeling Epidemiologie voert periodiek gezondheidsenquêtes uit onder inwoners van de regio Haaglanden. Deze enquêtes bestaan uit vragen over gezondheid en leefstijl. De resultaten zijn een belangrijke bron voor de Gezondheidsmonitoren.


Gezondheidsmonitor Haaglanden 2018

De gezondheidsmonitor biedt inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners. Dit doet GGD Haaglanden vanuit de wettelijke taak, en de missie de gezondheid te bewaken, beschermen en bevorderen. Het doel is het verbeteren van de volksgezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners. Lees verder op gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl.

Gezondheidsmonitor en kernboodschappen gemeenten Zuid-Holland West (2015)

GGD Haaglanden maakt iedere 4 jaar een analyse van de gezondheidssituatie van de inwoners van de regiogemeenten. Hierin wordt per gemeente de gezondheidssituatie van de bevolking in beeld gebracht.
Lees verder

Gezondheidsmonitor Den Haag 2014

De Haagse Gezondheidsmonitor verschijnt eens in de 4 jaar en geeft een actuele stand van zaken van de gezondheid van de inwoners van Den Haag. In de monitor wordt onder andere gekeken naar de lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Lees verder

De gezondheid van de Haagse jeugd (2014)

Deze rapportage geeft de stand van zaken weer van de gezondheid van de Haagse jeugd van 0 tot 23 jaar.
Lees verder

Rapportages

We gebruiken de gegevens van de gezondheidsenquêtes soms ook voor een verdere analyse van een bepaald thema. De resultaten hiervan publiceren we in rapportages.


Stadsdeelprofielen Den Haag 2017

In het najaar van 2016 heeft GGD Haaglanden een gezondheidsenquête uitgevoerd onder inwoners van 19 jaar en ouder in regio Haaglanden. De gegevens in deze rapportage zijn gebaseerd op deze enquête. In deze rapportage wordt voor elke stadsdeel in Den Haag gerapporteerd over demografie, sociaal economische status, algemene gezondheid, geestelijke en sociale gezondheid, leefstijl, mantelzorg en leefomgeving

Lees verder

Gezondheid Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen (2018)

In het najaar van 2016 is door de Nederlandse GGD’en een Gezondheidsenquête uitgevoerd onder ruim 450.000 volwassenen van 19 jaar en ouder in Nederland. Deze rapportage geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van inwoners van Nederland met een Midden-, Oost- en Zuid-Europese migratieachtergrond.

Lees verder

Gezondheid en leefstijl volwassenen en ouderen (2017)

In het najaar van 2016 hebben we een Gezondheidsenquête uitgevoerd onder ruim 19.000  volwassenen van 19 jaar en ouder in de regio Haaglanden. Deze enquete ging over hun gezondheid en leefstijl. Voor een aantal thema’s zijn rapporten verschenen met de uitkomsten.

Lees verder

Gezondheid en leefstijl jongeren (2016)

In het najaar van 2015 hebben we een Jongerenenquête uitgevoerd onder bijna 17.000 jongeren in de regio Haaglanden over hun gezondheid en leefstijl. Voor elke gemeente in Haaglanden is een rapport verschenen met de uitkomsten.
Lees verder

Jongerenconsult

In Den Haag voert de Jeugdgezondheidszorg (JGZ 4-18) sinds 2013 het JongerenConsult uit bij leerlingen van klas 3 vmbo en klas 4 havo/vwo. Leerlingen vullen onder andere een vragenlijst in over hun leefstijl en gezondheid.
Lees verder

Factsheets Gezondheid en leefstijl van Haagse ouderen (2016)

In de factsheets worden de achtergrondkenmerken en aspecten van de gezondheid en leefstijl van Haagse inwoners van 65 jaar en ouder uit de diverse Haagse stadsdelen gepresenteerd.
Lees verder

Gezondheid van volwassenen en ouderen: een gebiedsgerichte analyse (2014)

Een rapportage met gezondheidsgegevens van 4 Haagse aandachtswijken.
Lees verder

Toekomstverkenning ziekten en aandoeningen in Den Haag 2020

Veranderingen in de bevolkingssamenstelling hebben invloed op het voorkomen van ziekten en aandoeningen. Wat betekent dit voor Den Haag in 2020?
Lees verder

Gezondheidsonderzoek Zuid-Holland West (2012)

In 2012 is een gezondheidsonderzoek uitgevoerd onder 12.000 inwoners van 19 jaar en ouder in de regio Zuid-Holland West.
Lees verder

Kinderenonderzoek Zuid-Holland West (2010)

Wij doen eens in de 4 jaar onderzoek naar de gezondheid in de regio. De factsheets geven inzicht in de gezondheid en de leefstijl van kinderen in regio Zuid-Holland West.
Lees verder

Gezondheid in de Krachtwijken (2010)

De bewoners van de Krachtwijken hebben over het algemeen een minder goede gezondheid. Eind 2008 heeft een groot aantal partners in Den Haag het Intentieakkoord Gezond Geweten afgesloten. Het doel: samen de gezondheidsachterstand in deze wijken terugdringen. In deze publicatie wordt de gezondheidssituatie van de bewoners in kaart gebracht.
Lees verder

Epidemiologisch Bulletin

Gezondheidsmonitoren en rapportages in het Epidemiologisch Bulletin


Bent u geïnteresseerd in oudere gezondheidsmonitors of rapportages? Neem dan contact op met de afdeling Epidemiologie