Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Laatste update: 9 mei 2023

Leestijd: 2 minuten

GGD Haaglanden houdt toezicht op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen en Wmo-ondersteuning van zorgaanbieders waarmee de gemeenten een contract hebben.

Het toezicht richt zich vooral op de vraag of de Wmo-voorziening voldoet aan de kwaliteitseisen. De toezichthouder past afhankelijk van de situatie verschillende vormen van toezicht toe. Dit varieert van calamiteiten- en signaalonderzoek tot preventieve bezoeken.

Melding doen van een calamiteit of geweld

Een onderdeel van het toezicht is een regeling voor het melden van een calamiteit of geweld bij de verstrekking van een voorziening. GGD Toezicht volgt hierin het calamiteitenprotocol.

In de wet is opgenomen dat een zorgaanbieder bij de toezichthouder meteen melding doet van iedere calamiteit die bij verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. Een calamiteit is bijvoorbeeld geweld bij de verstrekking van een voorziening of het overlijden van een cliënt. Aanbieders, burgers/cliënten en ambtenaren kunnen een melding doen.

Doe melding van calamiteit/geweld Wmo-voorziening

U kunt tijdens kantooruren ook contact met ons opnemen via (070) 353 72 24.

Wilt u een melding doen over een voorziening die niet onder de Wmo valt? Dit kan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Klacht

Hebt u een klacht over een aanbieder, bijvoorbeeld als cliënt? Informeer dan eerst bij de aanbieder waar en op welke manier u deze klacht kunt indienen.

Kwaliteit van zorgaanbieders

De regionale Kwaliteitsstandaard Wmo is de basis van het toezicht (herziene versie 2019). De eisen in deze standaard zijn niet alles omvattend: niet alle bevindingen in de praktijk zijn hierin te ondervangen.

Het toezicht richt zich op de vraag of de voorzieningen van zorgaanbieders voldoen aan de door de wet gestelde kwaliteitseisen. Een kwalitatief goede voorziening is (Wmo artikel 3.1.):

 • veilig en doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht verstrekt;
 • afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die de cliënt ontvangt;
 • verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard;
 • verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt.
 • Welke Wmo-voorzieningen vallen onder het toezicht?
  • Begeleiding (waaronder Algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL)-persoonlijke verzorging)
  • Dagbesteding
  • Vervoer van en naar dagbesteding
  • Hulp bij het huishouden
  • Logeervoorziening/kortdurend verblijf
  • Hulpmiddelen
  • Woningaanpassing
  • Beschermd wonen
  • GGZ-inloop
  • PGB
  • Algemene voorzieningen
  • Toegang/toeleiding
 • Toezichthouder voor 10 gemeenten

  De colleges van burgemeester en wethouders van de volgende 10 gemeenten hebben GGD Haaglanden aangewezen als toezichthouder voor de Wmo-voorzieningen:

  • Delft
  • Den Haag
  • Lansingerland
  • Leidschendam-Voorburg
  • Midden-Delfland
  • Pijnacker-Nootdorp
  • Rijswijk
  • Wassenaar
  • Westland
  • Zoetermeer