background image
Toezicht en inspectie

Inspectie kinderopvang

Wat kan u verwachten tijdens een inspectiebezoek van GGD Haaglanden?

Een inspectiebezoek van de GGD bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld:

 • Het controleren van documenten
 • Observaties van de pedagogische praktijk
 • Schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie
 • Gesprekken met medewerkers of de locatiemanager

 

Wat beoordeelt de toezichthouder van de GGD tijdens een bezoek?

Wilt u weten wat een toezichthouder beoordeelt? Dit hangt samen met het type onderzoek. Denk aan onderstaande zaken:

 • Diploma
 • Inschrijving en koppeling in het Personenregister Kinderopvang (PRK)
 • Pedagogisch beleidsplan en pedagogische praktijk
 • De inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen gebruik van maken
 • Veiligheids- en gezondheidsbeleid en uitvoering in de dagelijkse praktijk
 • Het aantal beroepskrachten in verhouding tot het aantal aanwezige kinderen
 • Inspectierapporten

Wat gebeurt er na een inspectiebezoek van de GGD?

Na het inspectiebezoek legt de toezichthouder zijn bevindingen vast in een rapport. Dit inspectierapport geeft een overzicht van:

 • De getoetste eisen
 • Wat de toezichthouder heeft geconstateerd
 • De beoordeling
 • Het advies aan de gemeente

Het inspectierapport van de GGD

Het inspectierapport sturen wij op naar de kinderopvang én de betreffende gemeente. Voldoet een kinderopvang (deels) niet aan de kwaliteitseisen? Dan adviseren wij de gemeente om passende maatregelen te nemen.

Inspectierapporten zijn openbaar en in te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. U vindt in dit register onder andere een samenvatting bij elk rapport.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderopvang en besteden deze taak uit aan de GGD. Op basis van ons advies kan de gemeente maatregelen nemen wanneer een locatie (deels) niet voldoet aan de geldende eisen.

Heeft u vragen? Bel ons op 088 – 355 01 00 

Heeft u een klacht over een kindercentrum of een gastouderbureau?

Ieder kindercentrum of gastouderbureau heeft een klachtenregeling. De klachtenregeling bestaat uit een interne regeling (waarbij u in gesprek gaat met de leidinggevende of directie) en een externe regeling. U kunt dan de klacht neerleggen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Dit is het Klachtenloket en de Geschillencommissie Kinderopvang.

Uw zorgen melden bij GGD Haaglanden

Bent u professional en zijn er signalen die u wilt melden? U kunt de afdeling Toezicht Kinderopvang van GGD Haaglanden ook bellen met uw zorgen. Bij het behandelen van een melding zullen wij u vragen om de situatie zo concreet mogelijk weer te geven en te laten weten welke stappen u eerder heeft genomen om de situatie te verbeteren.

Heeft u vragen? Bel ons op 088 – 355 01 00 

Anoniem melding maken van misstanden bij kinderopvang

Dit betekent dat wij uw melding vertrouwelijk behandelen en het kindercentrum niet op de hoogte wordt gesteld van uw identiteit. Als een melding anoniem is, betekent dit mogelijk wel dat de GGD minder effectief kan optreden.

Wilt u weten hoe zo’n inspectiebezoek verloopt? Kijk dan deze video voor uitleg.

Veiligheid kinderopvang

Veiligheid en een gezonde omgeving zijn randvoorwaarden voor goede kinderopvang. De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) laat het veiligheids- en gezondheidsbeleid beter aansluiten op de praktijk. Het uitgangspunt hierbij is om kinderen tegen grote risico’s te beschermen en hen leren om te gaan met kleine risico’s.

Bekijk de video ‘Veiligheid & Gezondheid’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor uitleg, maatregelen en praktische voorbeelden.

Heeft u vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld? Op www.meldcodehaaglanden.nl vindt u meer informatie en kunt u lezen wat u kunt doen.

Informatiebrieven van de Inspectie Kinderopvang

We publiceren geregeld informatiebrieven met informatie over de Inspectie Kinderopvang en belangrijke ontwikkelingen binnen het werkveld.
Deze kunt u hier lezen.