project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Inspectie kinderopvang

GGD Haaglanden houdt toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang (Wko) door bezoeken te brengen aan:

 • kinderdagverblijven (KDV)
 • buitenschoolse opvang locaties (bso)
 • gastouderbureau's
 • gastouders

Dit doen wij in opdracht van de 9 gemeenten in de regio Haaglanden: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Wij controleren of een locatie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Op basis van deze inspecties stellen wij een inspectierapport op.

Inspectie Kinderopvang in 1 minuut
Inspectiebezoek

Een inspectiebezoek vindt meestal onaangekondigd plaats. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • een controle van papieren documenten;
 • observaties van de pedagogische praktijk;
 • schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie;
 • gesprekken met medewerkers en/of locatiemanager.

Wilt u weten wat een toezichthouder beoordeelt? Dit hangt samen met het type onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan zaken als:

 • diploma en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van beroepskrachten/medewerkers;
 • pedagogisch beleidsplan en pedagogische praktijk;
 • de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen gebruik van maken;
 • veiligheids- en gezondheidsbeleid en uitvoering in de dagelijkse praktijk;
 • aantal beroepskrachten in verhouding tot het aantal aanwezige kinderen.

Inspectierapporten

Na het inspectiebezoek legt de toezichthouder zijn bevindingen vast in een rapport. Dit inspectierapport geeft een overzicht van:

 • de getoetste eisen;
 • wat de toezichthouder heeft geconstateerd;
 • wat haar/zijn beoordeling is;
 • het advies aan de gemeente.

Het inspectierapport sturen wij op naar de kinderopvang én de betreffende gemeente. Voldoet een kinderopvang (deels) niet aan de kwaliteitseisen? Dan adviseren wij de gemeente om passende maatregelen te nemen.

Inspectierapporten zijn openbaar en in te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. U vindt in dit register onder andere een samenvatting bij elk rapport.

Rol gemeente

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderopvang en besteden deze taak uit aan de GGD. Op basis van ons advies kan de gemeente maatregelen nemen wanneer een locatie (deels) niet voldoet aan de geldende eisen.

Wat te doen bij signalen/klachten? - Informatie voor ouders

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de kwaliteit van de kinderopvang. In dit geval neemt u eerst contact op met het kindercentrum om uw zorgen te bespreken. Als u er niet uit komt, kunt u de klachtenregeling volgen van het kindercentrum.

Klachtenregeling

Ieder kindercentrum of gastouderbureau heeft een klachtenregeling. De klachtenregeling bestaat uit een interne regeling (waarbij u in gesprek gaat met de leidinggevende of directie) en een externe regeling. U kunt dan uw klacht neerleggen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Dit is het Klachtenloket en de Geschillencommissie Kinderopvang.

Melding bij de GGD

U kunt de afdeling Toezicht Kinderopvang van GGD Haaglanden ook bellen met uw zorgen. Bij het behandelen van een melding zullen wij u vragen om de situatie zo concreet mogelijk weer te geven en te laten weten welke stappen u eerder heeft genomen om de situatie te verbeteren.

U kunt bij de GGD ook anoniem een melding doen. Dit betekent dat wij uw melding vertrouwelijk behandelen en het kindercentrum niet op de hoogte wordt gesteld van uw identiteit. Als een melding anoniem is, betekent dit mogelijk wel dat de GGD minder effectief kan optreden.

Bij een geschil over de inhoud van de overeenkomst tussen u als ouder en het kindercentrum neemt u contact op met het bovengenoemde Klachtenloket.

Informatiebrieven

We publiceren geregeld informatiebrieven met informatie over de Inspectie Kinderopvang en belangrijke ontwikkelingen binnen het werkveld.

Meer informatie

 • Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over kinderopvang.
 • Landelijke informatie en nieuws over de inspectie kinderopvang leest u op de website van GGD GHOR.
 • Informatie voor ouders met betrekking tot klachten op www.klachtenloket-kinderopvang.nl
 • Boink: belangenvereniging die ouders en oudercommissies vertegenwoordigt in de kinderopvangbranche en politiek

Brochures

Toezicht en handhaving kinderopvang - Informatie voor ondernemers (PDF, 5 MB)