Achtergrondafbeelding
GGD Haaglanden

Algemene privacyverklaring

Deze algemene privacyverklaring moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de specifieke privacyverklaringen van diverse thema’s waarbinnen GGD Haaglanden haar taken uitvoert. Deze specifieke verklaringen zijn voor u van toepassing voor zover u als betrokkene iets met deze specifieke thema’s te maken heeft.

In deze algemene privacyverklaring leggen wij uit hoe wij als GGD Haaglanden omgaan met uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook leggen wij uit hoe u als betrokkene uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 • Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

  Veel van onze taken gaan over mensen helpen. Om die taken uit te voeren, moeten we informatie over de mensen hebben. Dat soort informatie noemen we persoonsgegevens. Dat zijn niet alleen naam, woonadres en telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook ziektebeeld, patiëntnummer of gezinssituatie. Dat soort gegevens vragen we op, we slaan ze op en werken ermee. Alles wat wij met die gegevens doen, noemen we verwerken. De personen over wie gegevens gaan, noemen we betrokkenen. Als we gegevens over u verwerken, bent u dus de betrokkene.

 • Van wie verwerken wij de persoonsgegevens?

  Van iedereen met wie wij contact hebben, verwerken we de contactgegevens. Bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer of e-mailadres. Als we ook diensten leveren, verwerken wij meer gegevens zoals uw geboortedatum, gegevens over uw gezondheid of uw sociale status, financiële gegevens, uw BSN, en soms gegevens over anderen (zoals uw huisarts of vertegenwoordiger). Gegevens over uw gezondheid en gegevens zoals uw BSN vragen om extra goede bescherming. Wij zorgen in samenwerking met de Gemeente Den Haag voor een hoog beveiligingsniveau dat past bij de gevoeligheid van de gegevens.

 • Met welk doel gebruiken wij persoonsgegevens?

  De GGD voert alleen verwerkingen uit die noodzakelijk zijn om de taken die zij heeft uit te kunnen voeren. We verzamelen alleen persoonsgegevens voor gerechtvaardigde en welomschreven doeleinden. We hebben verschillende doelen:

  • ondersteunen en in stand houden van preventie, zorg en nazorg aan betrokkenen;
  • financieel afhandelen van geboden zorg, bijvoorbeeld met de betrokkene of diens zorgverzekeraar of opdrachtgever;
  • Ondersteunen bij intercollegiale toetsing en evaluatie;
  • ontwikkelen van beleid, (bijdragen aan) wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en advisering;
  • adviseren van gemeentebesturen in het kader van het door hen te voeren gezondheidsbeleid;
  • verbeteren van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de diensten van de GGD Haaglanden.
 • Delen we persoonsgegevens met anderen?

  Soms delen we persoonsgegevens met andere partijen, zoals huisartsen of de gemeente. Dit doen we alleen met uw toestemming, of als dat moet vanwege een wettelijke plicht of voor het uitvoeren van onze taak. Ook schakelen wij dienstverleners in om persoonsgegevens te verwerken, zoals de leverancier van een elektronisch patiëntendossier, of een partij om enquêtes af te nemen. Met zulke partijen maken we altijd afspraken. Bijvoorbeeld dat zij niet zelf met gegevens aan de slag gaan maar alleen doen wat wij ze opdragen. Ook spreken we af dat ze de gegevens weer verwijderen als we de samenwerking beëindigen en dat ze de gegevens net zo goed beveiligen als dat wij dat doen.

 • Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

  De GGD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van wettelijke verplichtingen. De meeste regels en termijnen voor het bewaren zijn vastgelegd in de wet.

 • Wat zijn uw rechten als betrokkene?

  Als we uw gegevens verwerken, heeft u verschillende rechten:

  • recht op informatie over hoe we uw gegevens verwerken. In deze privacyverklaring geven we die informatie. Als u toch nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen;
  • recht op inzage: U mag weten welke (typen) gegevens we van u verwerken, en ook waar we die voor nodig hebben;
  • recht op rectificatie: als wij onjuiste of onvolledige gegevens van u verwerken, heeft u het recht die gegevens te (laten) verbeteren of aan te vullen;
  • recht op gegevenswissing: u kunt ons vragen om de gegevens te verwijderen die wij van u gebruiken. Bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn. Of omdat u niet meer wil dat wij uw gegevens gebruiken. Wij kunnen het verzoek weigeren als we uw gegevens nog nodig hebben;
  • recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen heeft u het recht dat wij het verwerken van uw gegevens (tijdelijk) staken of beperken;
  • recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft in sommige gevallen het recht uw persoonsgegevens op te vragen, en die op zo’n manier te krijgen dat u ze kunt overdragen aan een andere partij. Bijvoorbeeld als u naar een andere GGD gaat.
 • Heeft u vragen of klachten?

  Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, of om een andere reden contact wil opnemen met GGD Haaglanden, kunt u kijken op de algemene contactpagina van GGD Haaglanden. Daar vindt u ook telefoonnummers en een contactformulier.

  Als u een klacht heeft over de manier waarop uw verzoek met betrekking tot uw rechten is afgehandeld door GGD Haaglanden, dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris.

  GGD Haaglanden is onderdeel van de Gemeente Den Haag. De Gemeente Den Haag heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Dat is een onafhankelijke toezichthouder, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en ook toezicht houdt op gegevensverwerkingen bij GGD Haaglanden. Als u vragen of klachten hebt over het verwerken van persoonsgegevens bij GGD Haaglanden, en u wilt die liever niet bij ons neerleggen, kunt u altijd contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

  Ook kunt u een klacht indienen over GGD Haaglanden bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens; de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Kijk voor meer informatie op de www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring inzake gegevensbescherming kan, zonder waarschuwing, door GGD Haaglanden gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.ggdhaaglanden.nl gepubliceerd zijn.