Sla navigatie over Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Bestuur

Wij zijn de gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

De raad van elke gemeente wijst een lid en een plaatsvervangend lid aan. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden.

Leden Algemeen Bestuur GGD Haaglanden

 • Dhr. R.M. de Prez (gemeente Delft)
 • Dhr. K. Klein (gemeente Den Haag)
 • Dhr. F.J. Kist (gemeente Leidschendam-Voorburg)
 • Mw. A.M.J. de Goede - van Tiel (gemeente Midden-Delfland)
 • Dhr. B.A. Minderhoud (gemeente Pijnacker-Nootdorp)
 • Dhr. B.D. Lugthart (gemeente Rijswijk)
 • Dhr. L. Doorn (gemeente Wassenaar)
 • Mw. M.A.A. de Goeij - van der Klugt (gemeente Westland)
 • Mw. I.H.C. Vugs-Vink (gemeente Zoetermeer)

Leden Dagelijks Bestuur GGD Haaglanden

 • Dhr. R.M. de Prez (voorzitter)
 • Dhr. B.A. Minderhoud (penningmeester)
 • Dhr. K. Klein (lid)

Vergaderingen

Alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Adviescommisie in 2016 zijn verwerkt in het Vergaderschema 2017.

Hier vindt u de agenda's en de vergaderstukken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Wilt u vergaderstukken inzien? Neem dan contact op met Els Busker van GGD Haaglanden. De agenda's, verslagen en belangrijke bestuursdocumenten vindt u hieronder.

Agenda en vergaderstukken 12 oktober 2017

Agenda Algemeen Bestuur GGD Haaglanden 12 oktober 2017

Agendapunt 2 - Besluit en actielijst

Agendapunt 2.1: besluitenlijst AB-vergadering d.d. 29-09-2017
Agendapunt 2.2: actielijst AB-vergadering d.d. 29-09-2017

Agendapunt 5: Herijking GR GGD en VT Haaglanden

Agendapunt 5.1 Begroting GR GGD en VT Haaglanden
Agendapunt 5.1 a. Oplegger begroting GR GGD en VT Haaglanden 2018 (bijlage 051a)
Agendapunt 5.1 b. Aanbiedingsbrief voor begroting GR 2018 t.b.v. zienswijze gemeenteraden (bijlage 052b)
Agendapunt 5.1 c. Paraplubegroting GR GGD en VT Haaglanden (bijlage 052c)
Agendapunt 5.1 d. Bijlage 1 Programmabegroting GGD (bijlage 052d)
Agendapunt 5.1 e. Bijlage 2 Programmabegroting VT (bijlage 052e)
Agendapunt 5.1 f. Toelichting tarieven TOKIN(geen bijlage)

Agendapunt 5.2 GR GGD en VT Haaglanden met toelichting
Agendapunt 5.2 a Oplegger GR GGD en VT Haaglanden en bijlagen (bijlage 052a)
Agendapunt 5.2 b. Aanbiedingsbrief GR t.b.v. toestemming colleges (bijlage 052b)
Agendapunt 5.2 c. Gemeenschappelijke regeling versie 9 okt. 2017 (bijlage 052c)
Agendapunt 5.2 d. Voorgestelde VRH reactie aan AB (bijlage 052d)
Agendapunt 5.2 e. Juridisch advies TOKIN Kokx De Voogd (bijlage 052e)
Agendapunt 5.2 f. Behandelformulier Juridisch advies TOKIN PROOF (bijlage 052f)
Agendapunt 5.2 f. Juridisch advies TOKIN PROOF (bijlage 052f)

Agendapunt 6: Kort cyclische monitor 1e kwartaal 2017 GGD Haaglanden

Agendapunt 6: Behandelformulier Kort cyclische monitor 1e kwartaal 2017 GGD Haaglanden (bijlage 044)
Agendapunt 6: Behandelformulier Kort cyclische monitor 1e kwartaal 2017 GGD Haaglanden (bijlage 044)


Agendapunt 7: Halfjaarlijkse rapportage GGD Haaglanden 2017

Agendapunt 7: Behandelformulier Halfjaarlijkse rapportage GGD Haaglanden 2017 (bijlage 045)
Agendapunt 7: Halfjaarlijkse rapportage GGD Haaglanden 2017 (bijlage 045)

Agendapunt 8: WMO ontwikkeld: Jaaroverzicht 2016 en begroting 2017 WMO Toezicht

Agendapunt 8: Behandelformulier WMO ontwikkeld: Jaaroverzicht 2016 en begroting 2017 WMO Toezicht (bijlage 046)
Agendapunt 8: WMO ontwikkeld: Jaaroverzicht 2016 en begroting 2017 WMO Toezicht (bijlage 046)

Ter kennisname:

Epi bulletin Nr. 2 - 2017 (bijlage 047)
Epi bulletin Nr. 3 - 2017 (bijlage 048)

2e Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van WPG (bijlage 049)
Klachtenjaarverslag GGD Haaglanden 2016 (bijlage 050)
Behandelformulier Klachtenjaarverslag GGD Haaglanden 2016 (bijlage 050)

Agenda en vergaderstukken 29 september 2017

Agenda Algemeen Bestuur GGD Haaglanden 29 september 2017

Agendapunt 2 - Besluit en actielijst

Agendapunt 2.1: concept-besluitenlijst AB-vergadering d.d. 07-07-2017 (Beschikbaar na 12-10-2017)
Agendapunt 2.2: concept-actielijst AB-vergadering d.d. 07-07-2017 (Beschikbaar na 12-10-2017)

Agendapunt 4 - Herijking GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Agendapunt 4.1: Oplegger aanbiedingsbrief voor concept GR GGD en VT Haaglanden en bijlagen (bijlage 037)
Agendapunt 4.1a: Aanbiedingsbrief voor begroting GR GGD en VT Haaglanden 2018 gemeenteraden (bijlage 037a)
Agendapunt 4.1b: Aanbiedingsbrief GR voor de colleges (bijlage 037b)
Agendapunt 4.1c: Concept GR GGD en VT Haaglanden met toelichting (bijlage 037c)
Agendapunt 4.1d: Q&A raadsconferentie d.d. 29 aug. 2017 (bijlage 037d)
Agendapunt 4.2: Oplegger begroting GR GGD Haaglanden 2018, incl. GGD en VT- programmabegroting (bijlage 038)
Agendapunt 4.2a: Paraplubegroting GR GGD en VT Haaglanden (bijlage 038a)
Agendapunt 4.2b: Bijlage 1 Programmabegroting GGD (bijlage 038b)
Agendapunt 4.2c: Bijlage 2 Programmabegroting VT (bijlage 038c)
Agendapunt 4.2d: Opmerking directie GGD bij Gewijzigde Begroting 2018 (bijlage 038d)
Agendapunt 4.2e: Beantwoording vragen BO Jeugd 20 september 2017

Ter kennisname

- Besluitenlijst DB-vergadering d.d. 19.06.2017 (vastgesteld) (bijlage 039)
- Besluitenlijst extra DB-vergadering d.d. 30.06.2017 (vastgesteld) (bijlage 040)
- Herijking: Presentatie raadsconferentie (bijlage 041)
- Besluitenlijst gecombineerd overleg van wethouders Wmo en Jeugd d.d. 07.07.2017 (alleen t.k.n. van de wethouders Wmo en Jeugd i.v.m. het niet openbaar zijn van het gecombineerde overleg) (geen bijlage)
- Herijking: Toelichtend memo voortgang VT naar GR GGD en VT
(alleen t.k.n. van de wethouders Wmo en Jeugd) (geen bijlage)
- Herijking: Profielbeschrijving directeur VT
(alleen t.k.n. van de wethouders Wmo en Jeugd) (geen bijlage)

Agenda en vergaderstukken 7 juli 2017

Agenda vergadering Algemeen Bestuur 07 juli 2017

Agendapunt 2 - Besluit- en actielijst

 • 2.1 - concept besluitenlijst AB-vergadering d.d. 10-04-2017. Beschikbaar na 07-07-2017
 • 2.2 - concept actielijst AB-vergadering d.d. 10-04-2017. Beschikbaar na 07-07-2017

Agendapunt 3 - Mededelingen en ingekomen stukken

Agendapunt 4 - Financiën

Agendapunt 5 - Klachtenregeling GGD Haaglanden

Agendapunt 6 - WMO ontwikkeld

Agendapunt 7 - Kort cyclische monitor

Agendapunt 9 - Herijking GR GGD en VT Haaglanden

Ter kennisname

Agenda's en vergaderstukken van eerdere vergaderingen

Verslagen en besluitenlijsten

Diverse documenten