background image
Epidemiologisch Bulletin

Richtlijnen voor auteurs

Laatste update: 24 juli 2023

Leestijd: 7 minuten

Het Epidemiologisch Bulletin wordt gratis verspreid onder hulpverleners, onderzoekers, bestuurders, en beleidsmedewerkers van organisaties werkzaam voor de maatschappelijke gezondheidszorg in regio Haaglanden (gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer). Op verzoek wordt het bulletin ook aan andere belanghebbenden/belangstellenden gezonden. Iedere uitgave van het bulletin wordt ook digitaal uitgegeven en op internet geplaatst als E-zine.

Karakter

Het Epidemiologisch Bulletin wil de communicatie aanmoedigen tussen hulpverleners, beleidsmedewerkers en onderzoekers die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de volksgezondheid in regio Haaglanden. Daartoe publiceert het bulletin korte en lange artikelen.

In de rubriek ´Epidemiologie´ staan artikelen over relevant wetenschappelijk onderzoek, met het accent op de praktische toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten voor het beleid. In de rubriek ´Volksgezondheid´ is er aandacht voor ontwikkelingen op het terrein van de volksgezondheid. Deze korte en lange artikelen zijn beleidsmatig, soms politiek, beschrijvend of opiniërend van karakter.

Verder bericht het bulletin in de rubriek ´Korte berichten´ over actuele zaken aangaande onderzoek, voorlichting, bijeenkomsten en dergelijke. Iedere publicatie bevat ook een overzicht van de in dat kwartaal bij de inspectie gemelde infectieziekten in regio Haaglanden.

Conform het redactiestatuut van het bulletin is de redactie verantwoordelijk voor inhoud en vormgeving van het blad.

Samenstelling redactie

Het bulletin heeft een Kernredactie, die bestaat uit onder andere medewerkers van de afdeling Epidemiologie van GGD Haaglanden en een redactiesecretaris/eindredacteur. Ook is er een Grote Redactie, bestaande uit de Kernredactie en een aantal externe deskundigen op het gebied van volksgezondheid en epidemiologie. De samenstelling van de redactie staat in het colofon van elke uitgave. Voor het laatste nummer zie www.ggdhaaglanden.nl/epibul.

Eerst de Kernredactie en daarna de Grote Redactie beoordelen de concept artikelen. Auteurs krijgen dus vaak 2 keer, 1 maal vanuit de Kernredactie en 1 maal vanuit de Grote Redactie, een reactie op het artikel.

Verklaring

Door aanbieding van de kopij aan de redactie verklaart (verklaren) de auteur(s) akkoord te gaan met publicatie en geen bezwaar te hebben tegen beoordeling van het manuscript door de redactie en ‘externe’ referenten.

Aanlevering tekst

De tekst wordt per e-mail aangeleverd in Word.

De kopij zenden aan

Redactie Epidemiologisch Bulletin: Nelly van der Meer, e-mail: epibul@ggdhaaglanden.nl, telefoon 06 296 67 121

Aanspreekpunt voor auteurs

Elke auteur heeft een Kernredacteur in de redactie als vast aanspreekpunt.

Verschijningsdata

Het bulletin verschijnt in maart, juni, september en december. Ruim 2 maanden voor de verschijningsdatum is de deadline voor de aanlevering van de kopij. De data voor dit jaar vindt u op www.ggdhaaglanden.nl/epibul.

Enkele praktische richtlijnen

 • Leesbaarheid

  Naast de relevantie en inhoud van het artikel is een belangrijk criterium bij plaatsing van een artikel de leesbaarheid van de tekst. Dat betekent onder meer:

  • een woordkeus die de gemiddelde lezer kent;
  • zoveel mogelijk vermijden van vaktermen;
  • beperkt gebruik van de lijdende vorm;
  • een opbouw van het artikel met een kop en een staart en alle elementen daartussen in een logische volgorde.

  Overigens wordt ieder artikel dat door de redactie is besproken en geaccepteerd, nog geredigeerd door de eindredacteur van het bulletin. Na deze bewerking door de eindredacteur wordt het nog 1 maal voorgelegd aan de auteur(s).

 • Opbouw

  We publiceren lange (max 2.500 woorden) en korte (max 800 woorden) artikelen. Een lang artikel van circa 2.500 woorden neemt circa 5 pagina’s in beslag in het Epidemiologisch Bulletin; een kort artikel van circa 800 woorden past op 2 pagina’s (inclusief illustraties).

  Lange onderzoeksartikelen zijn gestoeld op valide uitgevoerde onderzoeken en volgen over het algemeen de standaardstructuur van onderzoeksartikelen:

  • inleiding, wat is onderzocht en waarom;
  • methoden, hoe is het onderzoek opgezet en uitgevoerd;
  • resultaten, wat is er gevonden;
  • beschouwing/discussie/conclusie, wat betekent dit (voor de Haaglandse situatie).

  De redactie vraagt de auteur geen uitputtende methodologische verhandelingen van het onderzoek in de tekst van het artikel op te nemen. Methodologische verantwoordingen/toelichtingen kunnen eventueel in een apart kader in het artikel worden meegenomen. Indien een onderzoeksverslag aanwezig is kan (ook) voor het methodologische gedeelte hiernaar worden verwezen.

  Een lang onderzoeksartikel wordt voorafgegaan door een samenvatting met als tussenkopjes: Inleiding, Methode, Resultaten en Conclusie. In totaal max. 250 woorden.

  Korte artikelen en lange artikelen die niet over onderzoek rapporteren hoeven niet volgens bovenstaande wijze ingedeeld te worden.

 • Kaders

  In een kader kan aanvullende informatie geplaatst worden. Denk bijvoorbeeld aan een beschrijving van de aanleiding voor een project, een toelichting op de gebruikte onderzoeksmethode, de uitleg van een begrip of een statistische maat of een reactie van een beleidsafdeling op het artikel.

  Een kader met beschrijving, toelichting of uitleg bevat maximaal 150 woorden. De reactie van een beleidsafdeling mag maximaal 300 woorden bevatten.

 • Illustraties en cijfers (figuren, tabellen schema's, foto's etc.)

  Ter illustratie verdienen figuren en foto’s de voorkeur boven tabellen en ingewikkelde schema’s. Auteurs leveren deze bij voorkeur zelf aan.

  Zelfgemaakte of originele foto’s moeten een voldoende hoge resolutie hebben: minimaal 300 dpi op A4-formaat. Tegenwoordig hebben alle camera’s genoeg megapixels om dergelijke foto’s te maken. Wel moet de hoogst mogelijke beeldkwaliteit gekozen worden. Een zelfgemaakte of originele foto wordt via e-mail in het oorspronkelijke bestandsformaat zonder compressie verstuurd. Versturen via WhatsApp voldoet niet. Een foto van internet heeft niet altijd voldoende pixels (bovendien moeten eigendomsrechten uitgezocht worden). Wel kunnen foto’s of afbeeldingen op Shutterstock.com gekozen worden.

  Het aantal op te nemen getallen in een tabel moet niet te groot worden gekozen. Voor figuren en tabellen moeten de in te voeren waarden worden aangeleverd met uitleg over de wijze van presentatie (soort diagram, kolom- of rijgetallen, legenda, beschrijving, tekst kopjes, beschrijving assen etc.). De redactie neemt de verdere bewerking op zich. Het aantal op te nemen illustraties, figuren of tabellen dient in verhouding te staan tot de hoeveelheid tekst.

  Alle cijfers worden uitgeschreven als getallen en met een punt voor de duizendtallen; bijvoorbeeld 2.000 (dus niet 2000 of tweeduizend).

 • Vermelding auteur(s)

  De auteur(s) wordt/worden op 2 plaatsen in het artikel vermeld.

  • Na het intro worden voor- en achternaam vermeld.
  • Aan het eind van het artikel staan: (eventueel) titel, voorletter(s), achternaam, huidige functie en naam van de instelling/organisatie waar auteur(s) werkzaam is/zijn, en van de eerste auteur (of contactpersoon) het e-mailadres.

  Personen en instanties die niet tot de auteurs behoren maar wel aan het onderzoek hebben bijgedragen, kunnen, met hun instemming, in een dankwoord worden vermeld.

 • Referenties

  Het Epidemiologisch bulletin hanteert voor de referenties de Vancouver stijl.

  Verwijzingen naar de referenties worden genummerd in de volgorde waarin ze de eerste maal in de tekst worden vermeld. In tekst, tabel of onderschrift wordt de verwijzing aan het einde van de zin achter de punt weergegeven door de vermelding van het nummer tussen vierkante haken: “. [1]” of “. [26]”.

  Elk referentienummer moet tussen vierkante haken worden geplaatst op dezelfde regel als de tekst, vóór elke interpunctie, met een spatie voor het haakje [1], [2], [3].

  De literatuurlijst staat op volgorde van de nummers in de tekst. De samenstelling van een referentie is afhankelijk van de bron, zie onderstaand overzicht.

  Tijdschriftartikel

  [Auteurs]. [Titel van het Artikel]. [Naam van het tijdschrift] [Publicatiejaar], [Volume-nummer] ([Issuenummer]): [Beginpagina]-[Eindpagina].

  • Auteurs worden weergegeven in de vorm: [Familienaam] [Initialen], en onderling van elkaar gescheiden door komma’s. Bij achternamen met een voorvoegsel (bijvoorbeeld ‘van der’) komt het voorvoegsel vóór de naam. Als het de eerste auteur betreft, wordt het eerste voorvoegsel met een hoofdletter geschreven. Bijvoorbeeld ‘Van der Meer IM, van der Duinen KMJ’. Bij artikelen met maximaal 6 auteurs, worden alle auteurs vermeld. Bij artikelen met meer dan 6 auteurs, worden de eerste 2 auteurs vermeld, gevolgd door “et al.”.
  • De titel van het artikel wordt vetgedrukt weergegeven.
  • De namen van tijdschriften worden afgekort zoals dat gebeurt in de Index Medicus (Medline). Indien het tijdschrift geen standaardafkorting heeft, wordt de naam van het tijdschrift voluit vermeld.

  Voorbeeld:

  Von Rosen P, Hagstromer M. Excellent self-rated health associated with activities of higher intensities: a compositional data analysis approach. J Phys Act Health 2019, 16 (11): 1007-1013.

  Als een tijdschrift in een volume een doorlopende paginering heeft, kan het nummer van het issue weggelaten worden.

  Aangepast voorbeeld:

  Von Rosen P, Hagstromer M. Excellent self-rated health associated with activities of higher intensities: a compositional data analysis approach. J Phys Act Health 2019, 16: 1007-1013.

  Bij online/ open access artikelen worden geen paginanummers vermeld maar de DOI.

  Voorbeeld

  Van der Ploeg HP, Hillsdon M. Is sedentary behaviour just physical inactivity by another name? Int J Behav Nutr Phys Act 2017, 14 (142). https://doi.org/10.1186/s12966-017-0601-0.

  Boek

  [Auteurs]. [Titel van het boek, inclusief eventuele subtitel]. [Uitgave]. [Plaats van uitgave]: [Uitgever]; [Jaar].

  De titel van het boek wordt vetgedrukt aangegeven.

  Voorbeeld:

  Hamermesh DS. Beauty Pays (Why Atractive People Are More Successful). Princeton: Princeton University Press; 2011.

  Als het een eerste uitgave is, wordt de uitgave niet opgenomen. Als de auteurs editors, redacteurs, compilators, samenstellers of iets dergelijks zijn, wordt dit achter de namen van de personen in kwestie vermeld.

  Voorbeeld:

  Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

  Hoofdstuk uit een boek

  [Auteurs]. [Titel van het hoofdstuk]. In: [Auteurs van het boek]. [Titel van het boek]. [Uitgave (indien niet de eerste)]. [Plaats van uitgave]: [uitgever]; [jaar]. p. [pagina’s].

  De titel van het hoofdstuk wordt vetgedrukt aangegeven.

  Voorbeeld:

  Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven; 1995. p. 465-478.

  Als het hoofdstuk geen aparte auteurs heeft, refereer je naar het volledige document. Eventueel kan je de nummers van het hoofdstuk en de pagina’s achteraan toevoegen.

  Voorbeeld:

  Provost C. Geneesmiddelen bij zwangerschap: Boekdeel 1. Leuven: Acco; 1994. Hoofdstuk IV, p. 147199.

  Proefschrift

  [Auteur]. [Titel met vermelding [proefschrift] tussen vierkante haken]. [Plaats]: [Instelling]; [Jaar].

  De titel van het proefschrift wordt vetgedrukt aangegeven.

  Voorbeeld:

  Kerkmeijer-Jansen I. Interactions that matter: Understanding residents’ professional growth through workplace relationships [proefschrift]. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam; 2022.

  Website

  [Auteurs]. [Titel] met vermelding [Online] tussen vierkante haken. [Publicatiejaar] (Bezocht op [dag in 2 cijfers] [maand in 3 letters] [jaar in 4 cijfers]); Beschikbaar op url: [url-adres]

  De titel van de pagina die is bezocht wordt vetgedrukt aangegeven.

  Indien niet bekend of aangegeven, wordt publicatiejaar niet opgenomen.

  Voorbeeld:

  Gezondheidsraad. Gezondheidswinst door schonere lucht [Online]. 2018 (Bezocht op 01 dec 2022); Beschikbaar op url: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/01/23/gezondheidswinst-door-schonere-lucht

 

De redactie

Den Haag, april 2023