Minder mensen voelen zich gezond in regio Haaglanden

Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

In de regio Haaglanden ervaart 68% van de inwoners de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Dit is een afname ten opzichte van twee jaar geleden. Toen gold dit nog voor 78% van de mensen. Ook zijn er grote verschillen tussen groepen inwoners. Mensen die moeite hebben met rondkomen ervaren minder vaak een (zeer) goede gezondheid dan mensen die geen moeite hebben met rondkomen. Dit blijkt uit de (Corona) Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd in het najaar van 2022. Bijna 365.000 Nederlanders van 18 jaar of ouder hebben aan het onderzoek meegedaan waarvan ruim 19.000 mensen uit regio Haaglanden. 

Sterke schommelingen ervaren gezondheid

In de beginfase van de coronapandemie eind 2020 ervaarden juist meer mensen hun gezondheid als (zeer) goed ten opzichte van de meting in 2016. Een mogelijke verklaring is dat mensen die zich relatief gezond voelden tijdens de coronapandemie hun gezondheid extra positief ervaarden, doordat ze zichzelf vergeleken met anderen die harder geraakt werden door de pandemie. Twee jaar later, in 2022, is het aandeel inwoners dat de gezondheid als (zeer) goed ervaart sterk gedaald naar 68%. 

Tussen groepen mensen zijn er grote verschillen in ervaren gezondheid. Mannen, 18-34-jarigen en hoogopgeleiden ervaren de gezondheid het vaakst als (zeer) goed.

Mentale gezondheid minder goed

Ook met de mentale gezondheid gaat het minder goed. Meer inwoners voelden zich in 2022 (zeer sterk) eenzaam dan in 2020 en ook hadden inwoners vaker een hoog risico op een angststoornis of depressie. Problemen met de mentale gezondheid komen vaker voor bij vrouwen, jongvolwassenen (18-34 jaar) en inwoners met een lagere opleiding (lo/lbo/mavo). De helft van de mensen gaf vier maanden na het aflopen van de coronamaatregelen aan nog negatieve gevolgen van de coronaperiode te ervaren. Zo hebben veel mensen nog steeds minder contact met familie of vrienden, bewegen ze minder en zitten ze minder goed in hun vel. 

Moeite met rondkomen neemt toe en gaat gepaard met een slechtere ervaren gezondheid.  

In regio Haaglanden heeft 23% van de inwoners enige tot grote moeite met rondkomen. Dat is meer dan in Nederland (19%) en meer dan het percentage gerapporteerd in 2020 (16%).  Moeite met rondkomen komt vaker voor onder inwoners met een lagere opleiding (lo/lbo/mavo) en volwassenen tot 64 jaar.  

De gezondheid is slechter van inwoners die moeite hebben om rond te komen. Zo ervaren inwoners die moeite hebben met rondkomen minder vaak de eigen gezondheid als (zeer) goed.

Moeite met rondkomen verdient dus extra aandacht, ook, omdat deze groep voor het eerst sinds jaren weer is gegroeid. 

 Annette de Boer, DPG GGD Haaglanden: “We zijn bezorgd over de ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen binnen de regio Haaglanden als het gaat om gezondheid. De Corona Gezondheidsmonitor laat de omvang van deze verschillen zien. De resultaten uit de monitor benadrukken de noodzaak in te zetten op collectieve preventie en bestaanszekerheid in brede zin” 

Over het onderzoek

De Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een onderzoek onder Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek is uitgevoerd van september tot en met december 2022. Alle regionale GGD’en en gemeente Utrecht, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben hieraan meegewerkt., Bijna 365.000 inwoners verspreid over heel Nederland hebben in dit onderzoek een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, leefstijl en welzijn. Meer achtergrondinformatie over de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen vindt u op www.monitorgezondheid.nl 

 

De GGD’en voerden deze monitor uit in het kader van het landelijke programma Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR 

Op basis van de resultaten adviseert GGD Haaglanden de gemeenten in regio bij het ontwikkelen van (nieuw) gezondheidsbeleid. De resultaten per gemeente in Haaglanden zijn te vinden op de Gezondheidsgids.