project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Melden en declareren van zorg aan onverzekerden

Per 1 maart 2017 kunt u als zorgverlener uw kosten voor geleverde zorg aan een onverzekerde declareren.


De regeling stelt zorgverleners in staat om subsidie te krijgen voor het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Daarnaast kunnen gemeenten en GGD'en door deze subsidieregeling onverzekerden in hun regio aanvullende zorg en/of ondersteuning aanbieden. De regeling geldt voor 5 jaar.


Hoe komt u in aanmerking voor subsidie?

Zorgverleners moeten elke zorgverrichting binnen 7 dagen bij het landelijke GGD/GHORmeldpunt melden. Daarnaast dienen zij een declaratie in bij het CAK.


De melding aan de GGD heeft 2 doeleinden: het dient als een check voor het CAK bij het beoordelen van de declaratie en het stelt de gemeente in staat om vervolgacties te initiëren, zoals inschrijving, verzekering en eventueel vervolgzorg. De subsidieregeling heeft daarmee 2 doelen:


    • Zorgverleners de mogelijkheid bieden om subsidie te krijgen voor geleverde medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerde. Hierdoor verbetert de toegankelijkheid van zorg voor onverzekerden.
    • Het regelen van zorg en ondersteuning (waaronder een zorgverzekering) voor mensen die onverzekerd zijn en gebruik maken van de regeling. Hiermee wordt de problematiek van de doelgroep aangepakt en het aantal onverzekerden teruggebracht.

Welke gegevens zijn nodig voor de subsidie-aanvraag?

Sinds 1 maart 2018 is de voorwaarde vervallen om persoonsgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit en burgerservicenummer) te verstrekken. Deze gegevens waren nodig om de verzekeringsplicht te kunnen vaststellen. Het BSN was nodig om te kunnen vaststellen dat betrokkene onverzekerd is. Voor het verstrekken van het BSN is geen toestemming nodig.


Er is wel een inspanningsverplichting om toestemming te geven persoonsgegevens aan GGD en CAK te verstrekken. De gemeente heeft deze persoonsgegevens nodig om vervolghulp (inschrijving BRP, verzekering, huisvesting, uitkering) te organiseren. Het CAK gebruikt deze gegevens voor controlewerkzaamheden.

Als geen toestemming wordt gegeven kan worden volstaan met een beperkte set gegevens. Het niet vermelden van persoonsgegevens heeft geen gevolg voor de subsidieaanvraag.

Als in de achterliggende periode tot 1 maart 2018 een subsidieaanvraag is afgewezen op grond van het ontbreken van verzekeringsplicht is het voornemen dat het CAK dit zal herstellen. U hoeft daarvoor nog geen actie te ondernemen. De zorg moet wel tijdig zijn gemeld en de declaratie moet tijdig zijn ingediend.


Meer informatie

Informatie en de nodige documenten om te kunnen melden en declareren vindt u op de website van het CAK. Op het subsidieformulier van het CAK vindt u ook een link naar het Meldpunt Onverzekerdenzorg.