project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Geluidhinder

Ongewenst geluid kan ergernis veroorzaken. Er is dan sprake van geluidshinder. Geluidshinder is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Wegverkeer en buren zijn in Nederland de belangrijkste oorzaken.


Ook bromtonen van bijvoorbeeld motoren, kunnen mensen hinderen. Het maakt bij geluidshinder veel uit wat voor soort geluid het is en of iemand invloed heeft op het horen van het geluid. Hoeveel hinder wordt ervaren, verschilt per persoon.


Hard geluid kan ook gehoorschade veroorzaken.


Wat betekent geluid voor uw gezondheid?

Geluid kan zorgen voor stress en een negatief effect hebben op concentratie en leer- en werkprestaties. Door nachtelijk geluid kan slaapverstoring ontstaan. Dit kan het risico op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten verhogen.


Wat kunt u zelf doen bij geluidshinder?

Hoe kunt u geluidhinder voorkomen?

 • Let bij het huren of kopen van een woning op de omgeving. Als er een drukke weg of andere geluidsbron in de buurt is, ga dan ook een keer ’s nachts luisteren. U kunt dan beter inschatten of het geluid voor u hinderlijk is.
 • De meeste woningen hebben een rustige en een drukke(re) kant. Slaap als dat kan aan de rustige kant van de woning.

Wat kunt u doen bij geluidhinder?

 • Ga bij burenoverlast in gesprek met de buren en probeer samen een oplossing te vinden. Komt u er samen niet uit? Buurtbemiddeling kan helpen. Informatie hierover kan u bij uw gemeente krijgen.
 • Ga bij overlast van bedrijven of evenementen in gesprek met de veroorzaker van het lawaai of doe een melding bij de Omgevingsdienst Haaglanden.
 • Bij geluidshinder door wegverkeer kunt u een melding doen bij uw gemeente. Provincies en gemeenten zien toe op de naleving van de wetten en regels. De gemeente moet maatregelen treffen als er sprake is van woningen met een te hoge geluidsbelasting door verkeer.
 • Gevelisolatie en dubbel glas kunnen geluidsoverlast van buiten (zoals verkeerslawaai) verminderen.
 • Als de ramen niet open kunnen vanwege het geluid, schaf dan speciale ventilatieroosters aan die lucht doorlaten, maar geluid dempen (suskasten). Of ventileer extra aan de rustige kant van de woning. Ventileren is erg belangrijk voor gezonde lucht in huis.

Bromtoon

Sommige mensen nemen een bromtoon waar en hebben hierdoor gezondheidsklachten. Deze mensen omschrijven dit vaak als brommen, dreunen of zoemen. Zij geven ook vaak aan druk op de oren en het hoofd of trillingen in het lichaam te voelen. Zij melden diverse gezondheidsklachten, waaronder slecht slapen en concentratieverlies.


Het waarnemen van een bromtoon kan veroorzaakt worden door externe bronnen, zoals een waterpomp of ventilatiesysteem. Het kan ook komen door een verstoring van het gehoororgaan, de hoorzenuw of het hoorcentrum in de hersenen, bijvoorbeeld bij tinnitus.


Als u last heeft van laagfrequent geluid, is het aan te raden een arts te raadplegen. De arts kan vaststellen of er ook andere oorzaken kunnen zijn naast een externe bron.

Wat is laagfrequent geluid?

Laagfrequent geluid is geluid met zo'n lage toonhoogte dat maar weinig mensen het waarnemen. Mensen die het horen (of voelen) kunnen hier veel last van hebben.

Het geluid is soms over grote afstanden hoorbaar. Het is vaak lastig de bron op te sporen. Als er een bron gevonden wordt, is deze vaak moeilijk weg te nemen. Voor laag frequent geluid zijn er geen normen waarmee de gemeente bedrijven kan dwingen aanpassingen te doen.


Andere factoren die mee kunnen spelen

Als iemand een tijdlang laagfrequent geluid heeft gehoord, kan dit soms aanwezig blijven nadat de bron is weggenomen. Het blijvend horen van een toon of suizen wordt tinnitus genoemd. Soms is moeilijk vast te stellen of er een externe bron is of een tinnitus of een combinatie.

Wanneer de bromtoon niet weg te nemen is, is therapie of training om te leren leven met het geluid aan te raden. Therapie of training kan zowel helpen bij tinnitus als bij geluid van een externe bron. Informatie hierover vindt u op de website van de stichting Hoormij.

Meer informatie

 • Informatie over geluidshinder – Atlas Leefomgeving
 • Informatie over wetgeving rond geluid - Infomil
 • Handreiking burenlawaai - Rijksoverheid
 • Informatie over voorkomen van gehoorschade en testjes - Oorcheck
 • Informatie over (het voorkomen van) gehoorschade – Veiligheid.nl
 • Nederlandse Stichting Geluidhinder - NSG
 • Informatie over oorsuizen - KNO