project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Crisisorganisatie

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen in de regio Haaglanden

De GHOR is de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio. De GHOR Haaglanden zorgt bij rampen en ongevallen voor de inzet en coördinatie van het optreden van de geneeskundige diensten. Denk daarbij aan de opvang en zorg voor gewonden en de (psychosociale) opvang van slachtoffers direct na de ramp. Of preventieve maatregelen wanneer een situatie mogelijk leidt tot gevaar voor de volksgezondheid.


De GHOR werkt op het snijvlak van zorg en veiligheid en heeft daardoor met veel verschillende (zorg)partners te maken. Wij vormen samen met ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsen uit de regio en het Nederlandse Rode Kruis de geneeskundige keten. Daarnaast heeft de GHOR een aantal veiligheidspartners, zoals de brandweer Haaglanden, politie Haaglanden, gemeenten, defensie en waterschappen.


Onze rol

Elke zorginstelling is wettelijk verplicht zich voor te bereiden op een ramp of crisis. Voor GGD Haaglanden betekent een ramp of crisis dat het leven en de gezondheid van (veel) bewoners in de regio Haaglanden bedreigd of geschaad wordt. Het kan gaan om zowel grote als kleinschaliger rampen of crises.


GGD Haaglanden organiseert zich in een crisisteam. Dit team staat onder leiding van de crisiscoördinator.


Processen


De volgende GGD-processen kunnen opgestart worden bij de bestrijding van rampen of crises:


  • Gezondheidsonderzoek Rampen
  • Infectieziektebestrijding
  • Medische Milieukunde
  • Psychosociale Hulpverlening
  • Proces Jeugd
  • Ambulancedienst
  • Ondersteuning en Organisatie (financiën, logistiek en personeel)
  • Communicatie (informatiemanagement en crisiscommunicatie)


Doel


Het crisisteam realiseert een gecoördineerde, efficiënte en effectieve inzet van de GGD in geval van een ramp of crisis. Het doel hiervan is de dreiging of schadelijke gevolgen weg te nemen of te beperken en om de continuïteit van de eigen organisatie te waarborgen.

Meer informatie