project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Bestuur

Wij zijn de gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.


De raad van elke gemeente wijst een lid en een plaatsvervangend lid aan. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden.


Bestuur

 • Dhr. R.M. de Prez (gemeente Delft)
 • Dhr. K. Klein (gemeente Den Haag)
 • Dhr. F.J. Kist (gemeente Leidschendam-Voorburg)
 • Mw. A.M.J. de Goede - van Tiel (gemeente Midden-Delfland)
 • Dhr. P.M. Melzer (gemeente Pijnacker-Nootdorp)
 • Dhr. B.D. Lugthart (gemeente Rijswijk)
 • Dhr. L. Doorn (gemeente Wassenaar)
 • Mw. M.A.A. de Goeij - van der Klugt (gemeente Westland)
 • Mw. I.H.C. Vugs-Vink (gemeente Zoetermeer)


Leden Dagelijks Bestuur GGD Haaglanden

 • Dhr. R.M. de Prez (voorzitter)
 • Dhr. P.M. Melzer (penningmeester)
 • Dhr. K. Klein (lid)


Vergaderingen

Alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Adviescommisie in 2018 zijn verwerkt in het Vergaderschema 2018.


Vergaderschema 2018 (PDF, 312 kB)


Hier vindt u de agenda's en de vergaderstukken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Wilt u vergaderstukken inzien? Neem dan contact op met Els Busker van GGD Haaglanden. De agenda's, verslagen en belangrijke bestuursdocumenten vindt u hieronder.


Agenda en vergaderstukken 9 april 2018

Agenda Algemeen Bestuur 9 april 2018 (PDF, 80 kB)


Agendapunt 2 - Besluit en actielijst

Agendapunt 2.1: Woordelijk verslag AB-vergadering 14-02-2018 (Beschikbaar na 9 april 2018)
Agendapunt 2.2: Concept-actielijst AB-vergadering 14-02-2018 (Beschikbaar na 9 april 2018)


Agendapunt 3 - Mededelingen en overzicht ingekomen stukken

Overzicht ingekomen stukken (bijlage 013) (PDF, 201 kB)


Agendapunt 4 - Financiën


Agendapunt 4.1

Behandelformulier Concept ontwerpjaarrekening 2017 GGD Haaglanden (bijlage 014) (PDF, 57 kB)

Concept-ontwerpjaarrekening 2017 GGD Haaglanden (bijlage 014) (PDF, 858 kB)

Ondertekende accountantsrapportage bij jaarrekening 2017 GGD Haaglanden (bijlage 014a) (PDF, 2 MB)

Controleverklaring Jaarrekening 2017 van onafhankelijk accountant (bijlage 014b) (PDF, 1 MB)

Concept-aanbiedingsbrief aan raden van deelnemende gemeenten m.b.t. ontwerpjaarrekening GGD Haaglanden 2017 (bijlage 014c) (PDF, 63 kB)


Agendapunt 4.2

Behandelformulier Invulling Taakstelling GGD Haaglanden (bijlage 015) (PDF, 56 kB)

Invulling Taakstelling GGD Haaglanden (bijlage 015) (PDF, 72 kB)


Agendapunt 4.3

Behandelformulier Concept ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting (bijlage 016) (PDF, 141 kB)

Concept-ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2019 (paraplu) (bijlage 016) (PDF, 754 kB)

Begroting GGD Haaglanden 2019 (bijlage 016a) (PDF, 933 kB)

Begroting VT Haaglanden 2019 (bijlage 016b) (PDF, 818 kB)

Memo incidentele financiering ontwikkelingen GGD Haaglanden 2018 (bijlage 016c) (PDF, 193 kB)

Resultaatsturing GGD Haaglanden 2019 (bijlage 016d) (PDF, 288 kB)

Rapportage elementen voor resultaatsturing (bijlage 16e) (PDF, 81 kB)

Inhoudelijk advies AAC-GGD inzake taken in Voorjaarsbrief Begroting 2019 GGD en VT Haaglanden (bijlage 016f) (PDF, 115 kB)

Advies AAC-GGD op begroting 2019 GGD en VT Haaglanden en bijlagen (bijlage 016g) (PDF, 137 kB)

Advies AAC-VT op begroting 2019 GGD en VT Haaglanden en bijlagen (bijlage 016h) (PDF, 89 kB)

Advies BAC-VT op begroting 2019 VT Haaglanden en Voorstel volumestijging VT (bijlage 016i) (PDF, 79 kB)

Concept-aanbiedingsbrief aan raden van deelnemende gemeenten m.b.t. begroting GR GGD en VT Haaglanden 2019 (bijlage 016j) (PDF, 58 kB)


Agendapunt 4.4

Behandelformulier Tarieven producten TOKIN 2018 (bijlage 017) (PDF, 56 kB)

Tarieven producten TOKIN 2018 (bijlage 017) (PDF, 29 kB)


Agendapunt 4.5

Behandelformulier Voorstel volumestijging en flexibele schil voor begrotingsjaar 2018 Veilig Thuis (bijlage 018) (PDF, 61 kB)

Voorstel volumestijging en flexibele schil voor begrotingsjaar 2018 Veilig Thuis (bijlage 018) (PDF, 314 kB)

Agenda's en vergaderstukken van eerdere vergaderingen

Verslagen en besluitenlijsten

Concept GR GGD en VT Haaglanden 2018

Vervolgens is het document in een zienswijze procedure bij de negen gemeenten in Haaglanden ingebracht.


Door het betreffende document hier ter inzage aan te bieden, wordt hiermee voldaan aan de wettelijke bepalingen.

GR GGD en VT Haaglanden versie 12 oktober 2017 (PDF, 616 kB)

Begroting GGD en VT Haaglanden 2018

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden op 12 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Begroting GR GGD en VT 2018. Vervolgens zijn de documenten in een zienswijze procedure bij de negen gemeenten in Haaglanden ingebracht.


Door de betreffende documenten hier ter inzage aan te bieden, wordt hiermee voldaan aan de wettelijke bepalingen.


Paraplubegroting GR GGD en VT (vastgesteld 15 december 2017) (PDF, 4 MB)

Ontwerpjaarprogramma en programmabegroting 2018 GGD Haaglanden (bijlage 1) (PDF, 849 kB)

Ontwerpjaarprogramma en programmabegroting 2018 VT Haaglanden (bijlage 2) (PDF, 831 kB)

Diverse documenten