project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Bestuur

Wij zijn de gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.


De raad van elke gemeente wijst een lid en een plaatsvervangend lid aan. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden.


Bestuur

 • Mw. K. Schrederhof (gemeente Delft)
 • Mw. K. Parbhudayal (gemeente Den Haag)
 • Mw. J. Bouw (gemeente Leidschendam-Voorburg)
 • Dhr. H. Horlings (gemeente Midden-Delfland)
 • Mw. J.C.O. van de Gevel (gemeente Pijnacker-Nootdorp)
 • Dhr. B.D. Lugthart (gemeente Rijswijk)
 • Mw. I.M. Zweerts de Jong (gemeente Wassenaar)
 • Dhr. P.A. Vreugdenhil (gemeente Westland)
 • Mw. I. ter Laak (gemeente Zoetermeer)


Leden Dagelijks Bestuur GGD Haaglanden

 • Dhr. B.D. Lugthart (voorzitter)
 • Mw. K. Schrederhof (penningmeester)
 • Mw. K. Parbhudayal (lid)


Vergaderingen

Alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Adviescommisie in 2018 zijn verwerkt in het Vergaderschema 2018.


Vergaderschema 2018 (PDF, 312 kB)


Hier vindt u de agenda's en de vergaderstukken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Wilt u vergaderstukken inzien? Neem dan contact op met Els Busker van GGD Haaglanden. De agenda's, verslagen en belangrijke bestuursdocumenten vindt u hieronder.


Agenda en vergaderstukken 9 juli 2018

Agenda Algemeen Bestuur 9 juli 2018 (PDF, 78 kB)


Agendapunt 3 - Mededelingen en overzicht ingekomen stukken

Overzicht ingekomen stukken (bijlage 019) (PDF, 200 kB)


Agendapunt 4 - Overdrachtsdocument ten behoeve van nieuw gestuurd GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden

Behandelformulier Overdrachtsdocument t.b.v. nieuw bestuur GR GGD en VT Haaglanden (bijlage 020) (PDF, 54 kB)

Overdrachtsdocument ten behoeve van nieuw bestuur GR GGD en VT Haaglanden (bijlage 020) (PDF, 689 kB)


Agendapunt 5 - Verkenning instelling vaste commissies van advies (BAC’s)

Behandelformulier Verkenning instelling vaste commissies van advies (BAC’s) (bijlage 021) (PDF, 157 kB)

Verkenning instelling vaste commissies van advies (BAC’s) (bijlage 021) (PDF, 475 kB)


Agendapunt 6 - Benoemingen

Behandelformulier benoemingsbesluit leden en plaatsvervangend leden van Rekeningcommissie GR GGD en VT (bijlage 022) (PDF, 48 kB)

Benoemingsbesluit leden en plaatsvervangend leden van Rekeningcommissie GR GGD en VT (bijlage 022) (PDF, 126 kB)

Overzicht leden en plv. leden van Rekeningcommissie GR GGD en VT (bijlage 022-a) (PDF, 49 kB)


Agendapunt 7 - Financiën

7.1 - Jaarrekening 2017 GGD Haaglanden

Behandelformulier voorlopige jaarrekening en jaarverslag GGD Haaglanden 2017 (bijlage 023) (PDF, 56 kB)

Jaarrekening 2017 GGD Haaglanden (bijlage 023) (PDF, 854 kB)

Accountantsrapportage t.b.v. Jaarrekening 2017 GGD Haaglanden (ondertekende versie) (bijlage 023-a) (PDF, 2 MB)

Controleverklaring Jaarrekening 2017 onafhankelijke accountant (GAD - 29 maart 2018) (ondertekende versie) (bijlage 023-b) (PDF, 1 MB)

Jaarrekening 2017 GGD Haaglanden door accountant geparafeerd deel (bijlage 023-c) (PDF, 4 MB)

Advies Rekeningcommissie Jaarrekening 2017 GGD Haaglanden (bijlage 023-d) (PDF, 763 kB)

Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2017 GGD Haaglanden aan gemeenten (bijlage 023-e) (PDF, 128 kB)

Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2017 GGD Haaglanden aan provincie (bijlage 023-f) (PDF, 127 kB)


7.2 - Begrotingswijziging 2018 GGD en VT Haaglanden

Behandelformulier Begrotingswijziging 2018 GGD en VT Haaglanden (bijlage 024) (PDF, 95 kB)

Begrotingswijziging 2018 GGD en VT Haaglanden (bijlage 024) (PDF, 404 kB)

Zienswijzen individuele gemeenten (deel 1) (bijlage 024-a) (PDF, 3 MB)

Zienswijzen individuele gemeenten (deel 2) (bijlage 024-a) (PDF, 7 MB)


7.3 - Ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2019

Behandelformulier Ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2019 (bijlage 025) (PDF, 121 kB)

Ontwerpjaarprogramma en programmabegroting 2019 GR GGD en VT Haaglanden (bijlage 025) (PDF, 808 kB)

Zienswijze Ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2019 (bijlage 025-a) (PDF, 216 kB)

Aanbiedingsbrief Ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2019 aan gemeenten (bijlage 025-b) (PDF, 63 kB)

Aanbiedingsbrief Ontwerpjaarprogramma en ontwerp- 2018/025-c begroting GGD en VT Haaglanden 2019 aan provincie (bijlage 025c) (PDF, 144 kB)


Agendapunt 8 - Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid

Behandelformulier Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid (bijlage 026) (PDF, 51 kB)

Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid (bijlage 026) (PDF, 3 MB)


Ter kennisname

Epidemiologisch Bulletin 2018 - nummer 1 (PDF, 793 kB)

Epidemiologisch Bulletin 2018 - nummer 2 (PDF, 1 MB)

Brief Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inzake gesprekverslagen bezoek aan GGD Haaglanden (bijlage 030) (PDF, 3 MB)

Behandelformulier Thermometer Infectieziektebestrijding 2017 (PDF, 51 kB)

Thermometer Infectieziektebestrijding 2017 (PDF, 378 kB)

Agenda's en vergaderstukken van eerdere vergaderingen

Verslagen en besluitenlijsten

Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden 2018

Door de betreffende documenten hier ter inzage aan te bieden, wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen.

Gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden - Titelblad en inhoudsopgave (PDF, 325 kB)

Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden d.d. 01-01-2018 (incl. toelichting) (PDF, 692 kB)

Bijlage 1 Uitleg GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 367 kB)

Bijlage 2 - Financieel statuut GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 6 MB)

Bijlage 3 - Benoemingsstatuut GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 4 MB)

Bijlage 4 - Organisatiestatuut GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 4 MB)

Bijlage 5 1. Reglement van Orde AB GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 6 MB)

Bijlage 5.2. - Reglement van Orde DB GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 1 MB)

Bijlage 5.3. - Instellingsbesluit BAC-VT GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 1 MB)

Bijlage 5.4. - Reglement van Orde BAC’s GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 2 MB)

Bijlage 5.5. - Instellingsbesluit AAC’s GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 1 MB)

Bijlage 5.6. - Reglement van Orde AAC’s GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 1 MB)

Bijlage 5.7. - Instellingsbesluit Rek. commissie GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 1 MB)

Bijlage 5.8. - Reglement van Orde Rek. commissie GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 1 MB)

Bijlage 6 - Mandaatverlening aan Directeur Veilig Thuis (PDF, 148 kB)

Bijlage 7 - Mandaatverlening aan de directeur Publieke Gezondheid (PDF, 151 kB)

Bijlage 8 - Raamovereenkomst inzake het uitvoeren van taken t.b.v. de publieke gezondheid en veilig thuis tussen GGD en VT Haaglanden en regiogemeenten (PDF, 2 MB)

Bijlage 9 - Dienstverleningshandvest GGD Haaglanden 2018-2022 (PDF, 527 kB)

Bijlage 10 - Dienstverleningshandvest VT Haaglanden (PDF, 440 kB)

Bijlage 11 - Uitvoeringsovereenkomst inzake het uitvoeren van taken t.b.v. de publieke gezondheid en veilig thuis tussen GGD en VT Haaglanden en gemeente Den Haag (PDF, 860 kB)

Bijlage 12 - Functieprofiel secretaris GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 1.005 kB)

Bijlage 13 - Functieprofiel controller GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 1 MB)

Begroting GGD en VT Haaglanden 2018

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden op 12 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Begroting GR GGD en VT 2018. Vervolgens zijn de documenten in een zienswijze procedure bij de negen gemeenten in Haaglanden ingebracht.


Door de betreffende documenten hier ter inzage aan te bieden, wordt hiermee voldaan aan de wettelijke bepalingen.


Paraplubegroting GR GGD en VT (vastgesteld 15 december 2017) (PDF, 4 MB)

Ontwerpjaarprogramma en programmabegroting 2018 GGD Haaglanden (bijlage 1) (PDF, 849 kB)

Ontwerpjaarprogramma en programmabegroting 2018 VT Haaglanden (bijlage 2) (PDF, 831 kB)

Begroting GGD en VT Haaglanden 2019

De ontwerpbegroting 2019 van de GR GGD en VT Haaglanden is voor zienswijze voorgelegd geweest aan de raden van de negen deelnemende gemeenten. Geen van de raden heeft opmerkingen bij de begroting als zodanig gemaakt. Geconstateerd kan worden dat de zienswijzen geen aanleiding vormen om de definitieve begroting voor 2019 anders vast te stellen dan de eerder op 9 april 2018 in het Algemeen Bestuur behandelde ontwerpbegroting.

De ontwerpbegroting 2019 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 9 juli 2018 in de vergadering van het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Door de betreffende documenten hier ter inzage aan te bieden, wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen.

GGD VT Begroting Definitief. Vastgesteld 9 juli 2019 (PDF, 1 MB)

Diverse documenten