project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Bestuur

Wij zijn de gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.


De raad van elke gemeente wijst een lid en een plaatsvervangend lid aan. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden.


Bestuur

 • Dhr. R.M. de Prez (gemeente Delft)
 • Dhr. K. Klein (gemeente Den Haag)
 • Dhr. F.J. Kist (gemeente Leidschendam-Voorburg)
 • Mw. A.M.J. de Goede - van Tiel (gemeente Midden-Delfland)
 • Dhr. B.A. Minderhoud (gemeente Pijnacker-Nootdorp)
 • Dhr. B.D. Lugthart (gemeente Rijswijk)
 • Dhr. L. Doorn (gemeente Wassenaar)
 • Mw. M.A.A. de Goeij - van der Klugt (gemeente Westland)
 • Mw. I.H.C. Vugs-Vink (gemeente Zoetermeer)


Leden Dagelijks Bestuur GGD Haaglanden

 • Dhr. R.M. de Prez (voorzitter)
 • Dhr. B.A. Minderhoud (penningmeester)
 • Dhr. K. Klein (lid)


Vergaderingen

Alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Adviescommisie in 2016 zijn verwerkt in het Vergaderschema 2017.

Hier vindt u de agenda's en de vergaderstukken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Wilt u vergaderstukken inzien? Neem dan contact op met Els Busker van GGD Haaglanden. De agenda's, verslagen en belangrijke bestuursdocumenten vindt u hieronder.


Agenda en vergaderstukken 15 december 2017

Agenda Algemeen Bestuur 15 december 2017 (PDF, 67 kB)


Agendapunt 2 - Besluit en actielijst

 • Concept-besluitenlijst AB-vergadering 12-10-2017 (Beschikbaar na 15-12-2017)
 • Concept-actielijst AB-vergadering 12-10-2017 (Beschikbaar na 15-12-2017)


Agendapunt 3 - Mededelingen en overzicht ingekomen stukken

Overzicht ingekomen stukken (bijlage 044) (PDF, 204 kB)


Agendapunt 4 - Herijking Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Beslisdocument met achterliggende documenten (bijlage 1 t/m 14)

Behandelformulier Gemeenschappelijke Regeling (Bijlage 045) (PDF, 156 kB)

Uitleg Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045, bijlage 1) (PDF, 358 kB)

Financieel statuut Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 2) (PDF, 519 kB)

Benoemingsstatuut Gemeenschappelijke Regeling GGD Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 3) (PDF, 314 kB)

Organisatiestatuut Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 4) (PDF, 319 kB)

Reglementen van orde en instellingsbesluiten Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 5) (PDF, 597 kB)

Mandaatverlening aan de directeur Veilig Thuis (Bijlage 045; bijlage 6) (PDF, 148 kB)

Mandaatverlening aan de directeur Publieke Gezondheid (Bijlage 045; bijlage 7) (PDF, 151 kB)

Raamovereenkomst gemeenten Den Haag Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 8) (PDF, 688 kB)

Dienstverleningshandvest GGD Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 9) (PDF, 688 kB)

Dienstverleningshandvest Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 10) (PDF, 468 kB)

Uitvoeringsovereenkomst gemeente Den Haag - Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 11) (PDF, 711 kB)

Functieprofiel Secretaris Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 12) (PDF, 307 kB)

Functieprofiel Controller Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis (Bijlage 045; bijlage 13) (PDF, 308 kB)

Uitvoeringsovereenkomst lokale taken (Bijlage 045; bijlage 14) (PDF, 470 kB)

Toestemming colleges m.b.t. GR (bijlage 046, nazending)
Zienswijzen raden begroting 2018 (bijlage 047, nazending)
Begroting GGD en VT Haaglanden 2018 (bijlage 048, nazending)

Behandelformulier Werkwijze Gemeenschappelijke Regeling tot verkiezingen (Bijlage 049) (PDF, 107 kB)


Agendapunt 5 - Prestaties RAV Haaglanden 1e halfjaar 2017

Behandelformulier Prestaties RAV Haaglanden, 1e halfjaar 2017 (Bijlage 050) (PDF, 87 kB)

Prestaties RAV Haaglanden 1e halfjaar 2017 - bijlage: Brief RAV Haaglanden 15-09-2017 (Bijlage 050) (PDF, 3 MB)


Agendapunt 6 - Vergaderplanning 2018 AB, DB en AC GGD Haaglanden

Behandelformulier Concept vergaderplanning Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis 2018 (Bijlage 051) (PDF, 93 kB)

Memo Planning Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis 2018 (Bijlage 051) (PDF, 180 kB)

Vergaderplanning AB, BAC, DB en AAC 2018 (Bijlage 051a) (PDF, 341 kB)


Ter kennisname

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur 20-9-2017 (Bijlage 052) (PDF, 169 kB)

Behandelformulier memo 'Statushouders en gezondheid' (Bijlage 053) (PDF, 153 kB)

Memo 'Statushouders en gezondheid' (Bijlage 053) (PDF, 324 kB)

Meldingsplichtige ziekten, 3e kwartaal 2017 (Bijlage 054) (PDF, 215 kB)

Epidemiologisch Bulletin 2017 - nummer 4 (PDF, 952 kB)

Agenda's en vergaderstukken van eerdere vergaderingen

Verslagen en besluitenlijsten

Concept GR GGD en VT Haaglanden 2018

Vervolgens is het document in een zienswijze procedure bij de negen gemeenten in Haaglanden ingebracht.


Door het betreffende document hier ter inzage aan te bieden, wordt hiermee voldaan aan de wettelijke bepalingen.

GR GGD en VT Haaglanden versie 12 oktober 2017 (PDF, 616 kB)

Begroting GGD en VT Haaglanden 2018

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden op 12 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Begroting GR GGD en VT 2018. Vervolgens zijn de documenten in een zienswijze procedure bij de negen gemeenten in Haaglanden ingebracht.


Door de betreffende documenten hier ter inzage aan te bieden, wordt hiermee voldaan aan de wettelijke bepalingen.


Paraplu begroting GR GGD en VT (versie 10 oktober 2017) (PDF, 301 kB)

Bijlage 1 Programmabegroting GGD (PDF, 766 kB)

Bijlage 2 Programmabegroting VT (PDF, 934 kB)

Diverse documenten