project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Klacht indienen

Klachten met betrekking tot dienstverlening corona

Heeft u specifiek een klacht, vraag of opmerking over het maken van een afspraak voor een coronatest/coronavaccinatie via het landelijke telefoonnummer of over het inzien van de testuitslag? Dit kunt u doorgeven via het contactformulier op de website van de Rijksoverheid.

Als u een klacht heeft over de dienstverlening van GGD Haaglanden met betrekking tot corona, laat ons dat dan weten via corona.klachten@ggdhaaglanden.nl.

Overige klachten

Bent u niet tevreden over ons? Laat het ons weten. Onze klachtenfunctionaris neemt uw klacht in behandeling.

Ook met klachten over de Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden (inclusief Meldkamer Ambulancezorg) kunt u bij de klachtenfunctionaris van GGD Haaglanden terecht.


Wie kan een klacht indienen?

Iedereen kan een klacht indienen. Dit kan u zelf zijn of iemand die namens u optreedt. De klacht kan bijvoorbeeld gaan over:

  • het beroepsmatig handelen van een medewerker;
  • de informatie die u heeft gekregen;
  • de manier waarop u te woord bent gestaan;
  • het functioneren van de organisatie.


Wij registreren anonieme klachten wel, maar nemen deze niet via de klachtenprocedure in behandeling.

Nu een klacht indienen

Dien uw klacht in door het klachtenformulier in te vullen.

Klachtenfunctionaris is onpartijdig

Uw klacht komt terecht bij de klachtenfunctionaris. Deze heeft een onafhankelijke positie en is onpartijdig in de klachtenafhandeling. Bovendien heeft de klachtenfunctionaris geheimhoudingsplicht.


Afhandeling klacht

Binnen 3 werkdagen ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht (indien u geen e-mail ontvangt controleer dan uw map ongewenste e-mails/spambox). Binnen een week na de ontvangstbevestiging neemt de klachtenfunctionaris contact met u op. Samen bepaalt u wat de beste behandeling is. Er zijn meerdere mogelijkheden:

  • De betreffende afdeling/medewerker waarover u een klacht heeft ingediend neemt rechtstreeks contact met u op. Samen zoekt u naar een oplossing.
  • Er vindt een bemiddelingsgesprek plaats om tot een oplossing te komen. Daarbij zijn u, de klachtenfunctionaris en de afdeling/medewerker waarover u de klacht indiende aanwezig.
  • Er vindt mediation plaats. U gaat onder begeleiding van een geregistreerde mediator in gesprek met de afdeling/medewerker waar u de klacht over heeft.
  • Onze onafhankelijke klachtencommissie neemt uw klacht formeel in behandeling. De klachtencommissie onderzoekt uw klacht aan de hand van de beschikbare schriftelijke stukken. Vervolgens doet zij schriftelijk uitspraak over de zaak. Deze procedure kan 16 weken in beslag nemen.


Klachtenregeling

Binnen GGD Haaglanden is een klachtenregeling van kracht. Hierin is opgenomen op welke wijze klachten van cliënten over de GGD worden afgehandeld.

Met deze klachtenregeling voldoet de GGD Haaglanden aan de eisen die worden gesteld door de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).


Geschillencommissie Publieke Gezondheid

De GGD Haaglanden is per 1 januari 2017 aangesloten bij de Geschillencommissie Publieke Gezondheid.