background image
Onafhankelijk advies op basis van medische keuringen en beoordelingen

Sociaal Medisch Advies (SMA)

Laatste update: 7 december 2021

Leestijd: 3 minuten

Op verzoek van gemeenten en andere instanties geeft GGD Haaglanden sociaal medisch advies bij aanvragen of problemen van de inwoners van regio Haaglanden. Als GGD geven we advies rond aanvragen voor onder andere:

 • Arbeidsgeschiktheid (Participatiewet, Wgs, Wsnp, IST);
 • Gehandicaptenparkeerkaarten voor bestuurder of passagier;
 • Huisvestingsurgentie (Huisvestingswet);
 • Kinderopvang;
 • Leerlingenvervoer;
 • Leerplichtontheffing (Leerplichtwet);
 • Maatschappelijke ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, scootmobiels, vervoer of woningaanpassingen (Wmo);
 • Ontheffing Milieuzone brom- en snorfietsen.

De gemeente of de betrokken instantie laat weten, als er sociaal medisch advies van de GGD nodig is bij je aanvraag. In dat geval krijg je een schriftelijke uitnodiging (per post of e-mail) voor beoordeling door een adviserend geneeskundige van de GGD. Dit kan een afspraak zijn voor het spreekuur op de GGD zelf, voor het digitale spreekuur of voor een huisbezoek.

Wat heb je nodig bij het spreekuur of huisbezoek?

 • Een wettelijk en geldig identiteitsbewijs;
  Let op: dit geldt óók voor kinderen jonger dan 14 jaar;
 • Een lijst van medicijnen die je gebruikt of de medicijnen zelf;
 • Eventueel beschikbare medische informatie, zoals brieven van artsen of een afsprakenkaart;
 • Andere informatie die eventueel nodig is.

Bespreken en onderzoeken

Het spreekuur met of huisbezoek van de arts duurt ongeveer een half uur. Deze arts is adviserend geneeskundige en:

 • vraagt naar je ziekte, handicap of beperking en welke medicijnen je daarvoor gebruikt;
 • bekijkt de door jou meegenomen medische informatie;
 • bespreekt wat je (nog) wel kunt en wat je niet (meer) kunt. Bijvoorbeeld moeite met lopen, traplopen, bukken of tillen;
 • doet eventueel een eenvoudig lichamelijk onderzoek.

Het kan zijn, dat onze arts aanvullende informatie nodig heeft en opvraagt bij de huisarts, specialist of behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend met schriftelijke toestemming.

Beoordeling

De arts beoordeelt of je situatie voldoet aan de vastgestelde sociaal medische criteria, op basis van:

 • het gesprek met;
 • eventueel lichamelijk onderzoek;
 • eventuele medische informatie van de arts of behandelaar.

Medisch adviesrapport

Na afronding van het spreekuur of huisbezoek schrijft onze arts een medisch adviesrapport voor de gemeente of betrokken instantie. Vervolgens beslist deze over de aanvraag, op basis van de eigen informatie én het medische advies van de GGD-arts.

Als je meer wilt weten over dit uiteindelijke besluit of hiertegen bezwaar wilt maken, kun je contact opnemen met de gemeentelijke dienst of instantie waar de aanvraag is gedaan. GGD Haaglanden of de arts kunnen het besluit namelijk niet veranderen.

Recht op inzage, correctie en blokkering

Het adviesrapport van onze arts is gebaseerd op de bevindingen uit het spreekuur en eventuele aanvullende (medische) informatie van andere artsen, behandelaars of derden.

Dit rapport bevat ook het uiteindelijke advies aan de gemeente of betrokken instantie.

Je hebt hierbij de volgende rechten:

 • Inzagerecht: het recht om het adviesrapport als eerste te lezen;
 • Correctierecht: het recht om uitsluitend feitelijke onjuistheden in het adviesrapport te laten corrigeren (zoals een onjuiste datum, spelling van namen, adresgegevens etc.);
  Let op: de sociaal-medische bevindingen en conclusies in het adviesrapport kun je niet laten aanpassen!
 • Blokkeringsrecht: het recht om aan te geven dat het adviesrapport niet naar de aanvragende instantie mag worden verzonden. Dit houdt in dat de aanvrager van het adviesrapport alleen op de hoogte wordt gesteld van het feit dat je het advies blokkeert.
  Het (concept)adviesrapport wordt vervolgens in het medisch dossier bij de GGD opgeslagen.
  Let op: door gebruik te maken van het blokkeringsrecht, kan de aanvragende instantie het verzoek afwijzen!

Als je gebruik wilt maken van het recht op eerste inzage, correctie of blokkering van het adviesrapport, meldt dit dan aan de arts tijdens het spreekuur of huisbezoek.

Voor verdere informatie over rechten als cliënt kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy en gegevensbescherming

GGD Haaglanden heeft zich aangesloten bij de Verklaring inzake Gegevensbescherming van de gemeente Den Haag. Hierin staat onder andere dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie hierover op de website van gemeente Den Haag:

Klacht

Heb je een klacht of opmerking over de manier waarop wij jouw sociaal medisch advies hebben afgehandeld? Je kunt ons dit laten weten door een klachtenformulier in te vullen. Onze klachtenfunctionaris neemt de klacht vervolgens in behandeling en informeert je verder over de klachtenprocedure van GGD Haaglanden.

Meer informatie, afspraak maken of verzetten

Wil je meer weten over het sociaal medisch advies, een afspraak maken of verzetten? Neem dan contact op met ons secretariaat:

Afdeling Sociaal Medische Advisering
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
Tel. (070) 353 71 02
(maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)

Kun je niet naar de afspraak komen? Laat ons dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten via bovenstaand telefoonnummer. Kom je twee keer niet op de afspraak zonder dit aan ons door te geven? Dan sturen wij de aanvraag voor een medisch advies terug naar de betrokken gemeente of instantie.

Open blok met informatie over Afdeling Sociaal Medische Advisering
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur