project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Evenementenadvisering

Advisering over gezondheidskundige veiligheid bij evenementen

Jaarlijks worden in de regio Haaglanden veel evenementen georganiseerd. Dit kan een muziek- of dansfeest zijn, maar bijvoorbeeld ook een theaterfestival of een sportevenement.

Bij de organisatie hiervan komt veel kijken. Vaak zijn speciale voorzieningen nodig, die tijdelijk van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan sanitair, eerstehulpposten, catering en tijdelijk aangelegde kampeerterreinen. Ook deze tijdelijke voorzieningen moeten aan bepaalde eisen voldoen.

Als veel mensen samenkomen en gebruikmaken van dezelfde voorzieningen is de kans op overdracht van bacteriën en virussen groter. En dat kan betekenen dat veel mensen ziek kunnen worden. Ook bepaalde weersomstandigheden brengen gezondheidsrisico’s met zich mee, bijvoorbeeld als het heel warm of koud is. Hetzelfde geldt voor sportevenementen, bovenmatig drank- of middelengebruik of harde muziek.

Procedures

Kleine en grote evenementen moeten zorgvuldig worden voorbereid. Bij evenementen, die vergunningsplichtig zijn, moet de evenementenorganisator een veiligheidsplan aanleveren bij de gemeente. De gemeente vraagt vervolgens aan alle hulpverleningsdiensten, waaronder de GGD en GHOR, om een advies uit te brengen met betrekking tot alle aspecten die beschreven staan in het veiligheidsplan. Deze adviezen moeten worden verwerkt in het veiligheidsplan

De gemeente bepaalt uiteindelijk of een vergunning wordt verleend. De organisator moet ervoor zorgen dat de bepalingen in de vergunning, waaronder het veiligheidsplan, worden nageleefd tijdens het evenement.

Rol GGD

De GGD beoordeelt bij een vergunningsaanvraag of de organisator alle risico’s op gezondheidskundig gebied goed heeft ingeschat en daarvoor de nodige maatregelen heeft genomen. Aan de hand van onder andere de hygiënerichtlijn voor evenementen wordt bekeken of men aan alle eisen voldoet om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Vervolgens brengen we een advies uit.

Het is mogelijk dat de GGD tijdens het evenement langskomt om te controleren of de gegeven adviezen worden opgevolgd.

Factsheets

De GGD heeft onderwerpen uit deze hygiënerichtlijn en andere relevante onderwerpen vertaald in een aantal handzame factsheets voor organisaties van evenementen. Deze factsheets zijn ook heel goed bruikbaar voor evenementen die niet vergunningsplichtig zijn.

Vrijstelling vergunningsplicht Tatoeëren en piercen op evenementen

Meer informatie over een vrijstelling vergunningsplicht "Tatoeëren en piercen op evenementen" vindt u op de webpagina over Tatoeëren en piercen op deze website.

Coronamaatregelen

Organisaties moeten zich houden aan de richtlijnen en maatregelen van de landelijke overheid die op het moment van het evenement gelden. Bij de voorbereiding van een evenement moet een organisatie, als onderdeel van de aanvraag voor een vergunning, een coronaplan opstellen waar alle maatregelen in geborgd zijn.