project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Cliënt bij CCP aanmelden

Meld uw cliënt aan bij het CCP

Het Centraal Coördinatiepunt (CCP) coördineert zorg en opvang voor dakloze, sociaal kwetsbare mensen in de regio Den Haag. Vaak zijn er meer problemen, bijvoorbeeld geen inkomen, een verslaving en/of psychische problematiek.

Professionals en cliënten kunnen bij het CCP terecht voor:


 • informatie en advies over voorzieningen voor daklozen
 • aanmelding voor de maatschappelijke opvang
 • informatie over medische basiszorg


Als professional kunt u cliënten bij het CCP aanmelden voor maatschappelijke opvang. Er zijn dan verschillende trajecten mogelijk, zoals:


Doorstroomvoorzieningen

Het CCP regelt de screening en toeleiding voor de volgende doorstroomvoorzieningen:

 • Leger des Heils
  Herstart, Domus 2, Domus 3, Jongerenwoningen, Jongerenwoning voor Tienermoeders, Zij aan Zij (voorziening voor moeder en kind)
 • Kessler Stichting
  Zamenhofstraat, De la Rey Jongeren
 • Limor
  Limor Semschans Zoetermeer, Limor Leyweg

De medewerkers van het CCP gaan na of de aanmelding passend is voor een doorstroomvoorziening. De duur van het verblijf is 6 maanden. Er geldt een eigen bijdrage per maand op basis van het maandelijks inkomen. Bespreek dit ook met uw cliënt.


Aanmelding

Wilt u een cliënt aanmelden voor een doorstroomvoorziening?

 • Gebruik hiervoor het 'Aanmeldformulier daklozen'.
 • Geef de probleemgebieden zo volledig mogelijk weer.
 • Lever het formulier met getypte tekst aan. Handmatig ingevulde formulieren nemen we niet in behandeling.
 • Voeg het toestemmingsformulier met een handtekening van de cliënt hier aan toe. Dit formulier vindt u op de laatste pagina van het aanmeldformulier.
 • Mail de formulieren vervolgens naar ccp@ggdhaaglanden.nl.

Aanmeldingen die op vrijdag voor 12 uur zijn ontvangen, worden gescreend en de dinsdag erna besproken. Op die dag is de uitkomst na 14 uur bekend.

Als aanmelder kunt u de uitkomst of de stand van zaken navragen via de administratie, telefoonnummer (070) 353 72 91.

Toegang Beschermd Wonen

Aanvragen voor beschermd wonen verlopen niet via het CCP maar via de Toegang Beschermd Wonen. Dit wordt vormgegeven door onderstaande organisaties. Zij bieden gezamenlijk Beschermd Wonen aan:

Beschermd wonen is voor cliënten die intensieve begeleiding nodig hebben en bij wie sprake is van complexe problematiek. Vaak is dit een combinatie van middelengebruik en psychiatrische problemen. Deze groep is niet geschikt voor een doorstroomvoorziening van 6 maanden.

Aanmelden

Wilt u een cliënt hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met 1 van bovenstaande organisaties. Zij beoordelen of uw cliënt in aanmerking komt. Voor het verblijf in een beschermde woonvorm is een geldige indicatie nodig.

Adviesgroep Toegang Beschermd Wonen

De Adviesgroep bestaat uit intakers van de verblijfsvoorzieningen 'Beschermd Wonen' en zo nodig een psychiater. De Adviesgroep komt 1 keer per maand bij elkaar om intakes, voortgang, wachtlijsten en knelpunten te bespreken binnen de verblijfsvoorzieningen.

Het is mogelijk dat uw cliënt 'einde verblijf' heeft gekregen bij een beschermde woonvorm. Als de verblijfsindicatie nog geldig is, kan deze cliënt in de Adviesgroep worden besproken. Vanuit dit overleg kan de overdracht plaatsvinden. De cliënt kan worden herplaatst binnen de Toegang Beschermd Wonen. Benader hiervoor het intakebureau van de betreffende organisatie.

Housing First

Housing First Den Haag is bedoeld voor langdurig dakloze Hagenaars met meervoudige problematiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om psychische problemen in combinatie met verslaving. Daarnaast hebben de cliënten een lang hulpverleningsverleden in combinatie met groepsongeschiktheid.

Voor cliënten die voor Housing First in aanmerking komen, wordt een passende woning gezocht. Zij krijgen intensieve begeleiding van Limor of het Leger des Heils.

Housing First is een samenwerking tussen de Gemeente Den Haag, Leger des Heils en Limor.

Aanmelding

Wilt u een cliënt aanmelden voor Housing First?

 • Controleer eerst de toelatingscriteria.
 • Gebruik het 'Aanmeldformulier daklozen'.
 • Geef de probleemgebieden zo volledig mogelijk weer, inclusief de aanvullende vragen onderaan het formulier.
 • Lever het formulier met getypte tekst aan. Handmatig ingevulde formulieren nemen we niet in behandeling.
 • Voeg het toestemmingsformulier met een handtekening van de cliënt hier aan toe. Dit formulier vindt u op de laatste pagina van het aanmeldformulier.
 • Mail de formulieren vervolgens naar ccp@ggdhaaglanden.nl.

Aanmeldingen verlopen via het casusoverleg van het CCP. Dit overleg vindt 1 keer per maand plaats. De voorzitter stuurt op de 2e dinsdag van de maand een mail met de uitkomst naar de verwijzer/hulpverlener.

Meer informatie leest u in de folder.

IFZO-aanmelding

IFZO staat voor Informatiesysteem Forensische Zorg. Als uw cliënt actief reclasseringstoezicht heeft, kan de reclassering de cliënt met een IFZO aanmelden voor een doorstroomvoorziening, beschermde woonvorm of Housing First.

De aanmelding kan direct naar de betreffende instelling worden gestuurd. Het is dus niet nodig contact op te nemen met het CCP. Na ontvangst van de IFZO neemt het intakebureau contact met u op als verwijzer om de aanmelding verder te bespreken.

Aanvraag briefadres

Dakloze cliënten, die een andere uitkering ontvangen dan een daklozenuitkering, kunnen in uitzonderingsgevallen in aanmerking komen voor een briefadres bij het CCP. Ze moeten wel eerst proberen in hun netwerk een tijdelijk briefadres te regelen. Is dit niet mogelijk? De hulpverlenende instantie kan dan een briefadres aanvragen bij het CCP.

Het briefadres is een tijdelijke oplossing. Voorwaarden zijn onder andere dat de cliënt actief in behandeling/onder begeleiding is en dat er een plan van aanpak richting huisvesting is.


Aanmelding

 • Gebruik voor de aanmelding het ' Aanmeldformulier Daklozen'
 • Lever het formulier met getypte tekst aan. Handmatig ingevulde formulieren nemen we niet in behandeling.
 • Voeg het toestemmingsformulier met een handtekening van de cliënt toe. Dit formulier vindt u op de laatste pagina van het aanmeldformulier.
 • Mail de formulieren naar ccp@ggdhaaglanden.nl.

Aanmeldformulier Daklozen (DOCX, 52 kB)Toekenning

Een cliëntmanager neemt zo snel mogelijk contact met u op om te bespreken of het briefadres wel of niet kan worden toegekend. Als het wordt toegekend, wordt met de cliënt een afspraak gemaakt voor de verstrekking van het briefadres bij het CCP. U kunt hier als verwijzer bij aanwezig zijn, maar dat hoeft niet.

Als uw cliënt een briefadres krijgt, vraagt het CCP om een regelmatige actieve terugkoppeling van u als verwijzer of de cliënt het afgesproken traject met hulpverlening nakomt.

Zorgmelding

Maakt u zich zorgen om iemand? Het is mogelijk om een zorgmelding te doen bij het CCP. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om:

 • woningvervuiling
 • problematische verzameldwang
 • actieve buitenslapers

Neem contact met ons op. Dit kan telefonisch via (070) 353 72 91 of door een mail te sturen naar ccp@ggdhaaglanden.nl. Ook kunt u het formulier Zorgmelding gebruiken.

Meer informatie over wat u kunt doen, leest u op de pagina over Meldpunt Bezorgd.


formulier Zorgmelding (DOCX, 42 kB)