project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Visitatie crisisorganisatie GGD Haaglanden: een resultaat om trots op te zijn!

De crisisorganisatie van GGD Haaglanden is op 11 april 2019 gevisiteerd om te toetsen of de organisatie is voorbereid op rampen en crises. De GGD heeft ervoor gekozen om tijdens deze visitatie een crisisoefening uit te voeren: een landelijke primeur!

Doel van de oefening was dat de commissie een realistischer beeld zou krijgen van het functioneren van de crisisorganisatie en gerichter en waardevoller feedback zou kunnen geven. Bij de oefening waren Infectieziektebestrijding, Medische Milieukunde, Gezondheidsonderzoek & Nazorg, Psychosociale Hulpverlening en Communicatie betrokken. Daarnaast heeft de commissie documenten met betrekking tot de crisisorganisatie bekeken en interviews afgenomen.

Kwaliteitscriteria

Volgens de commissie voldoet GGD Haaglanden aan alle kwaliteitscriteria. Er waren complimenten voor het lef om een oefening uit te voeren en het enthousiasme van het crisisteam. Daarnaast was men positief over de heldere visie op crisismanagement, het beleid op het gebied van OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen) en de deskundigheid en bekwaamheid van de functionarissen.


Aanbevelingen

Als aanbevelingen noemt de commissie het verder uitwerken van de crisiscommunicatie, het uitwerken van een zorgrisicoprofiel, het invoeren van een OTO-portfolio en het verder investeren in samenwerking met de GHOR en Bevolkingszorg. De meeste aanbevelingen waren al bekend en acties ter verbetering reeds ingezet.


Visitatie

Als zorginstelling is de GGD wettelijk verplicht om voorbereid te zijn op crises, rampen en calamiteiten en over een crisisorganisatie te beschikken die 24/7 inzetbaar is. Het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ) voert elke 4 jaar een visitatie uit aan de hand van landelijke kwaliteitscriteria, het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO versie 2.0. Meer leest u in de rapportage.