project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Startbijeenkomst Netwerk ABR Holland West

Op 21 juni had in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden de officiële startbijeenkomst plaats van het Zorgnetwerk Holland West over Antibioticaresistentie (ABR)

Waarom een zorgnetwerk voor ABR?

Wie kijkt op een Europees kaartje dat weergeeft waar MRSA voorkomt, ziet dat Nederland op dat kaartje groen is: de resistentie is minder dan 1%. ‘We willen Nederland groen houden’ aldus Louis Kroes, hoofd medische microbiologie bij het LUMC. Dat geldt dan uiteraard ook voor andere bacteriën met resistentie tegen antibiotica.

Landelijke projectstructuur en financiering pilots

Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van de RDOG Hollands Midden, gaf een toelichting op de rol van overheid en instellingen. Alle instellingen blijven zelf verantwoordelijk voor hun ABR-beleid. Op landelijk niveau is een stevige projectstructuur neergezet. Daarbij is Nederland verdeeld in tien regio’s. Voor elke regio geldt: sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven. De landelijke overheid financiert relevante pilots die het functioneren van het netwerk versterken. Daarvoor is in 2017 2.1 miljoen Euro beschikbaar, in 2018 6,5 miljoen en in 2019 6 miljoen Euro. Netwerkpartners kunnen voorstellen voor pilots met startdatum in 2017 indienen
uiterlijk 31 augustus van dit jaar. De regio Holland West loopt, landelijk gezien, voorop bij het bedenken van onderwerpen voor pilots.

Regionale plannen

Mariska Petrignani, arts Maatschappij en gezondheid bij de GGD Haaglanden, schetste de taken waarmee een regionaal coördinatie team (RCT) in Holland West aan de slag gaat. Landelijk zijn dertien taken vastgesteld. Het einddoel is dat ook in de toekomst een effectieve behandeling met antibiotica mogelijk blijft. Daartoe gaat het RCT onder meer risicoprofielen beschrijven, deskundigheidsbevordering verzorgen en adviseren over bestrijdingsmaatregelen. Het RCT heeft ook een adviesfunctie bij uitbraken. Landelijk vindt uitwisseling plaats van best practices uit alle regio’s.

Uit de zaal

Mark de Boer, internist infectioloog bij het LUMC nodigde de aanwezigen uit om via de Mentimeter te reageren op een aantal stellingen en vragen. Een paar opvallende reacties:


  • het melden van Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) in de overdracht van een patiënt van instelling naar huisarts vinden de aanwezigen net zo belangrijk als het melden van instelling tot instelling
  • meer dan 70% van de aanwezigen vindt dat ABR gemeld moet worden aan de GGD
  • onderwijs van betrokkenen moet gericht zijn op verbetering van voorschrijfgedrag
  • door stewardship is met name in verpleeghuizen veel winst te behalen op het gebied van ABR.De praktijk in verpleegtehuizen

Nettie Verduyn, specialist ouderengeneeskunde in verpleeghuis Pieter van Foreest in Delft gaf inzicht in de bijzondere problematieken en kwetsbaarheden in verpleeghuizen. Een paar voorbeelden:


  • psychogeriatrische bewoners hebben soms een slechtere groepshygiëne en geven daardoor meer risico op besmetting
  • als bewoners kort in een verpleeghuis verblijven, is de overdracht mogelijk niet volledig. Dat vergroot ook het risico op besmetting
  • medewerkers in verpleeghuizen hechten veel waarde aan de kwaliteit van leven van de bewoners. Ook dat kan ten koste gaan van goede hygiëne en medische zorg. ‘De dokter komt niet meer op de dag van opname, dat is te beladen voor een nieuwe bewoner’


Resistentie in de regio: de stand van zaken

Sandra Bernards, arts-microbioloog bij het LUMC, gaf een overzicht van een aantal regionale gegevens over resistentie. Die zijn verzameld bij diverse regionale instellingen. Uit die gegevens moet helaas geconcludeerd worden dat sommige erkende antibiotica niet meer gebruikt kunnen worden bij het bestrijden van infecties: het resistentie percentage bij die middelen is te hoog.

Louis Kroes sloot de bijeenkomst af. Hij bedankte de sprekers voor hun bijdrage en de andere aanwezigen voor hun betrokkenheid en actieve deelname aan de discussies.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Nicolette van der Zouwe, kwartiermaker Zorgnetwerk Holland West 
T 088 - 308 45 04 
nvanderzouwe@ggdhm.nl