Sla navigatie over Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Publicaties en onderzoeken

Wij publiceren een groot aantal eigen uitgaven en onderzoeken.

Epidemiologisch Bulletin

Het Epidemiologisch Bulletin is een tijdschrift over volksgezondheid en (epidemiologisch) onderzoek in de regio Haaglanden. Het Bulletin verschijnt één maal per kwartaal.
> Meer over het Epidemiologisch Bulletin


Winterkoudeonderzoek

Het Winterkoudeonderzoek geeft inzicht in de kenmerken en problematiek van de groep feitelijk daklozen. Het onderzoek vindt plaats in de G4 (Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam) en in Delft.
Meer over het Winterkoudeonderzoek


Kerncijfers OGGZ - rapportage DWO-gemeenten 2016

Deze rapportage geeft inzicht in de problematiek op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in de gemeenten Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland.
Meer over Kerncijfers OGGZ


Gezondheid en leefstijl jongeren

In 2015 hebben we een Jongerenenquête uitgevoerd over gezondheid en leefstijl. Voor elke gemeente is een rapport opgesteld met de uitkomsten van dit onderzoek.
Meer over Gezondheid en leefstijl jongeren


Gezondheid Centraal: Directiejaarverslag 2015

In het jaarverslag schetsen wij u een beeld van alle activiteiten, die wij in 2015 uitvoerden voor de 9 regiogemeenten.
> Meer over Gezondheid Centraal


Rapportage De Breakfast Club

Om (gezond) ontbijten te stimuleren bij gezinnen in de Haagse Schilderswijk is in 2015 de pilot De Breakfast Club gestart. 10 gezinnen deden mee van maart tot en met juni 2015. GGD Haaglanden onderzocht de knelpunten, verbeterpunten en resultaten.
> Meer over de Breakfast Club


Factsheets Gezondheid en leefstijl van Haagse ouderen

In deze factsheets worden de achtergrondkenmerken en aspecten van de gezondheid en leefstijl van Haagse inwoners van 65 jaar en ouder van de diverse stadsdelen gepresenteerd.
> Meer over de Factsheets Gezondheid en leefstijl van Haagse ouderen


Gezondheidsmonitor en kernboodschappen gemeenten Zuid-Holland West

GGD Haaglanden maakt iedere 4 jaar een analyse van de gezondheidsgegevens van de inwoners van de regiogemeenten: de Gezondheidsmonitor. Hierin wordt de gezondheidssituatie van de bevolking in beeld gebracht. Op basis hiervan worden per gemeente beleidsaanbevelingen geformuleerd voor het lokale (gezondheids)beleid.
> Meer over de Gezondheidsmonitor en de kernboodschappen Zuid-Holland West


Factsheet Fitheid Haagse scholieren

Hoe is het gesteld met de fitheid van de Haagse scholieren? Om die vraag te beantwoorden is onderzoek gedaan. Hiervoor is gebruik gemaakt van de fittest binnen GezondBezig! In totaal zijn gegevens verzameld van 310 leerlingen van 12 tot 14 jaar. In de Factsheet 'Fitheid Haagse Scholieren' staan de resultaten beschreven.
> Meer over de Factsheet Fitheid Haagse scholieren


Publicaties Gezond Gewicht

Hier vindt u een overzicht van publicaties over voeding, bewegen en lichaamsgewicht in de regio Haaglanden, waaronder ook eigen publicaties.
> Meer over Publicaties Gezond Gewicht


Klachtenjaarverslag 2015 GGD Haaglanden

Op grond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector wordt het klachtenjaarverslag als openbaar jaarverslag uitgebracht. Na een korte beschrijving van de organisatie van GGD Haaglanden en de wijze van klachtafhandeling vindt u een overzicht van de in 2015 ontvangen klachten.
> Meer over het Klachtenjaarverslag 2015


Haags Uitgaansonderzoek 2014

In 2013 zijn we een nieuw onderzoek gestart over uitgaan en middelengebruik van jonge uitgaanders in Den Haag. Het doel is het verkrijgen van inzicht in aard en omvang van het middelengebruik onder deze groep.
> Meer over het Haags Uitgaansonderzoek 2014


Evaluatie van het Negen Maanden Spel

Het Negen Maanden Spel is ontwikkeld om op een laagdrempelige manier voorlichting te geven over een gezonde zwangerschap. In dit rapport worden de resultaten beschreven van 2 evaluaties van het spel: 1 onder deelnemers en 1 onder professionals.
> Meer over de Evaluatie van het Negen Maanden Spel


Gezondheid van volwassenen en ouderen: een gebiedsgericht analyse

De gemeente Den Haag kent 4 aandachtswijken: Stationsbuurt/Rivierenbuurt, Schilderswijk, Transvaal en Zuidwest. In dit rapport wordt per wijk de gezondheid van de inwoners van de aandachtswijken beschreven.
> Meer over 'Gezondheid van volwassenen en ouderen'


Effectiviteit van mechanische ventilatie

In opdracht van GGD Haaglanden heeft GGD Amsterdam het onderzoek 'Effectiviteit van mechanische ventilatie met filtertoepassing in een school langs een drukke weg in Den Haag' uitgevoerd.
> Meer over 'Effectiviteit van mechanische ventilatie'


Gezondheid in de gemeentelijke besluitvorming in Leiden en Den Haag

GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden en het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden hebben dit uitgevoerd. De centrale vraag is welke factoren bepalen of gezondheid wordt meegenomen in de besluitvorming.
> Meer over Gezondheid in de gemeentelijke besluitvorming


Factsheet kwetsbare senioren in Zuid-Holland West

De factsheet beschrijft achtergrondkenmerken, gezondheid en welzijn van kwetsbare senioren in Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
> Meer over de factsheet kwetsbare senioren


Luchtkwaliteit en gevoelige bestemmingen

Dit GGD-advies beschrijft aanvullende maatregelen om gevoelige groepen langs drukke wegen extra te beschermen tegen mogelijke effecten van luchtverontreiniging, ook op plekken waar de luchtkwaliteit onder de grenswaarde blijft.
> Meer over Luchtkwaliteit en gevoelige bestemmingen


Factsheet suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag van jongeren: advies en aanpak

Onze afdeling Suïcidepoging Nazorg (SuNa) heeft voor professionals deze factsheet met concrete adviezen ontwikkeld.
> Meer over de Factsheet suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag van jongeren


Toekomstverkenning ziekten en aandoeningen in Den Haag in 2020

Veranderingen in de bevolkingssamenstelling hebben invloed op het voorkomen van ziekten en aandoeningen. Wat betekent dit voor Den Haag in 2020? In deze factsheet leest u er meer over.
> Meer over Toekomstverkenning ziekten en aandoening in Den Haag in 2020


Gezondheidsmonitor Den Haag 2014

De Haagse Gezondheidsmonitor verschijnt eens in de vier jaar en geeft een actuele stand van zaken van de gezondheid van de inwoners van Den Haag. In de monitor wordt onder andere gekeken naar de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners van Den Haag, maar ook naar leefstijl, zorggebruik en zorgaanbod.
> Meer over de Gezondheidsmonitor Den Haag 2014


Factsheet Lichamelijke beweging in Den Haag

In de Gezondheidsmonitor Den Haag 2014 zijn cijfers gepresenteerd over het aantal Hagenaars dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Eind 2014 heeft het RIVM samen met het CBS een nieuwe berekening uitgevoerd om gecorrigeerde cijfers te krijgen voor lichamelijke beweging. In deze factsheet worden de gecorrigeerde cijfers gepresenteerd.
> Meer over de Factsheet Lichamelijke Beweging in Den Haag


Gezondheidsonderzoek Zuid-Holland West

Iedere vier jaar onderzoeken wij epidemiologische gegevens van inwoners uit onze regio. De onderzoeksresultaten van de regio Zuid-Holland West vindt u terug in verschillende vormen. Zo vindt u resultaten terug per doelgroep en per onderwerp in een factsheet en in de rapporten van de Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning.
> Meer over het gezondheidsonderzoek Zuid-Holland West


OGGZ monitor

De OGGZ monitor Haaglanden brengt in kaart welke problemen spelen op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg in de regio. De monitor biedt inzicht in de aard en omvang van de problemen van sociaal-kwetsbare groepen. De meest recente resultaten van de OGGZ monitor komen uit 2009.
> Meer over de OGGZ monitor Haaglanden


Gezondheid in Planvorming

Afdeling Leefomgeving ontwikkelt themabladen die professionals helpen naar gezondheid te kijken bij het ontwerpen van woongebieden. Deze themabladen zijn ontwikkeld voor planologen en ontwerpers, architecten en ontwikkelaars die actief zijn in de regio Den Haag.
> Meer over Gezondheid in Planvorming


Rapport Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod

In het rapport Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod (okt 2013) beschrijven we de ervaringen van achterblijvers en uithuisgeplaatsten met het Tijdelijk Huisverbod in de regio Den Haag en de regio Delft, Westland, Oostland.
> Meer over Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod